"> Ан. Йорданова | IGIC BAS

Ан. Йорданова

На 23 юни 2014 г. се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Наноразмерни прахове и високоплътна карамика от твърди разтвори на волфрамати Al2-xMex(WO4)3, (Me=Sc или In)”

на Анелия Станчева Йорданова
редовен докторант в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. „Химически науки”
научна специалност „Химия на твърдото тяло” 01.05.18.

Автореферат: BG    Рецензии: 12   Становища: 1 23

Научни ръководители:
доц. д-р Велин Николов
проф. д-р Радостина Стоянова

Председател на научното жури:
Проф. д-р Екатерина Жечева

Членове на научното жури:
Проф. дхн Янко Димитриев – рецензент
Проф. д-р Огнян Петров – рецензент
Проф. д-р Радостина Стоянова
Доц. д-р Стоян Гуцов