"> Апарат за термогравиметричен и диференциално термичен анализ | IGIC BAS

Апарат за термогравиметричен и диференциално термичен анализ

Лице за контакт:

доц. д-р Диана Рабаджиева
ел.поща: didiarab@svr.igic.bas.bg
тел. 02979 3554

гл. ас. д-р Любомир Александров
ел.поща: lubomir@svr.igic.bas.bg
тел. 02979 3588

SETARAM Labsys Evo, France

Апарат за диференциално термичен и термогравиметричен (ДТА-ТГ) анализ, LabsysEvo 1600 Setaram, Франция комбиниран с квадрополен масспектрометър Pfeiffer.
Възможности:
• Диференциално термичен анализ с регистриране на протичащи екзотермични и ендотермични реакции на органични и неорганични образци от стайна температура до 1500оС с възможност за нагряване и охлаждане с постоянна скорост и задържане при постоянна температура.
•    Термогравиметричен анализ на органични и неорганични образци от стайна температура до 1500оС с възможност за нагряване и охлаждане с постоянна скорост и задържане при постоянна температура.
•    Качествен анализ на отделящите се газове в процес на нагряване.