"> Б. Иванов | IGIC BAS

Б. Иванов

На  03 юни 2015 г.  се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

Нанесени наноразмерни металоксидни катализатори (Cu, Co), промотирани с редкоземни елементи, за редукция на Nox с СО, окисление на СО, окисление на СН4 и разлагане на NO

на Божидар Кирилов Иванов
задочен докторант в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. „Химически науки”
научна специалност „Химична кинетика и катализ” 01.05.16.

Автореферат: BG     Рецензии:  1, 2         Становища: 1, 2,  3

Научни ръководители:
Доц. д-р Марияна Христова

Председател на научното жури:
Доц. д-р Марияна Христова

Членове на научното жури:
Доц. д-р Радостин Николов – рецензент
Доц. д-р Димитър Панайотов – рецензент
Проф. дхн Таня Христова
Проф. дхн Славчо Раковски