"> Г. Авдеев | IGIC BAS

Г. Авдеев

На 26 септември 2012 г. се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Синтез, структура, термична стабилност и електрохимични свойства на катионно заместени шпинели LiMn2-y-z MyM/zO4 (M=Li, M/=Al, Co, Cr, Fe, Ni, Ti)”

на Георги Вячеславович Авдеев
задочен докторант в ИОНХ -БАН

Професионално направление 4.2. „Химически науки”
научна специалност „Химия на твърдото тяло” 01.05.18.

Автореферат: BG    Рецензии: 1, 2   Становища: 1 23

Научни ръководители:
Проф. дхн Костадин Петров

Председател на научното жури:
Проф. д-р Радостина Стоянова – рецензент

Членове на научното жури:
Доц. д-р Росица Николова – рецензент
Проф. д-р Стефан Армянов
Проф. д-р Александър Караманов
Проф. дхн Костадин Петров