"> Диана Кючукова | IGIC BAS

Диана Кючукова

Hа 01 юли 2024 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 2, София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Синтез и изследване на редуциран графенов оксид и нанокомпозити с негово участие за приложение в катализа и биологията”

на Диана Кичукова, редовен докторант в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност(Химия на твърдото тяло)

АВТОРЕФЕРАТ

Научни ръководители:

проф. д-р Даниела Ковачева и
проф. д-р Анна Станева

Председател на научното жури:

проф. д-р Диана Рабаджиева ИОНХ-БАН– рецензия

Членове на научното жури:

проф. д.т.н. д-р инж. Тодорка Владкова, ХТМУ-София– рецензия
проф. д-р Даниела Ковачева, ИОНХ-БАН – становище
доц. д-р Николай Велинов, ИК-БАН – становище
доц. д-р Ирена Михайлова, ХТМУ-София– становище

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИОНХ-БАН.