"> Докторантури | IGIC BAS

Докторантури

Докторски програми
в Институт по обща и неорганична химия
акредитация за периода 2020-2026 г.

 

Докторска
програма

Оценка от НАОА Акредитирана до Професионално направление РЕШЕНИЕ
на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика
Теоретична химия 9.57 2027-02-15 4.2 Химически науки
Аналитична химия 9.32 2026-11-23 4.2 Химически науки
Неорганична химия 9.84 2026-11-23 4.2 Химически науки
Химична кинетика и катализ 9.56 2026-11-23 4.2 Химически науки
Химия на твърдото тяло 9.82 2026-11-23 4.2 Химически науки

Докторски програми
в Институт по обща и неорганична химия
акредитирани до 2020 г.

 

Докторска
програма

Оценка от НАОА Акредитирана до Професионално направление  
Аналитична химия 9.23 2020-02-24 4.2 Химически науки  
Неорганична химия 9.74 2020-02-24 4.2 Химически науки  
Теоретична химия 9.62 2020-04-07 4.2 Химически науки програма
анотация
Химична кинетика и катализ 9.56 2020-02-24 4.2 Химически науки  
Химия на твърдото тяло 9.57 2020-02-24 4.2 Химически науки