"> Документи | IGIC BAS

Документи

ПРАВИЛНИЦИ

 • Правилник за атестиране на служителите на ИОНХ (актуализиран 13.06.24) Изтегли
 • Правилник за управление на права от интелектуална собственост в ИОНХ (актуализиран 18.04.2024)  Изтегли
 • Правила за достъп на потребители до научната инфраструктура на ИОНХ (актуализиран 18.04.2024)  Изтегли
 • Правилник за вътрешния трудов ред на ИОНХ ( актуализиран 19.02.2024)  Изтегли
 • Правилник за устройството дейността на ИОНХ  (29.11.2023)  Изтегли
 • Правилник за прилагане на ЗРАСРБ в ИОНХ (актуализиран 01.09.2022) Изтегли
 • Статут на асоцииран член ИОНХ (актуализиран 13.05.2024) Изтегли
 • План за насърчаване на равенството между жените и мъжете в ИОНХ (13.06.2022) Изтегли
 • Правила за участие на хабилитирани учени в научно-изследователската дейност на ИОНХ след навършване на възрастта за пенсиониране (30.05.2013)  Изтегли
 • Правилник за работа с локална мрежа в ИОНХ  (30.05.2013)    Изтегли
 • Правилник за изпълнение и на договори между ИОНХ и външни възложители (05.05.2004)  Изтегли
 • Правилник за сервизната дейност на ИОНХ  (05.05.2004) Изтегли
 • Етичен кодекс на служителите в ИОНХ  (07.01.2013) Изтегли
 • Стратегия на ИОНХ   (2018-2025)  Изтегли
 • Научен план на ИОНХ  (2021-2024)  Изтегли
 • Научен план на ИОНХ  (2017-2020)  Изтегли
 • Акт за създаване на ИОНХ   (17.11.1959)     Изтегли

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 • Етична комисия  (21.12.2018)  Изтегли
 • Атестационна  комисия  (08.05.2020) Изтегли
 • Постоянна работна група за управление на риска (08.02.2021)  Изтегли