"> ИЧ спектрометри | IGIC BAS

ИЧ спектрометри

Лице за контакт:

доц. д-р Кристина Чакърова
ел. поща: kristina@svr.igic.bas.bg
тел. 02979 2556 (2573)

Thermo Scientific: Nicolet Avatar 360, Nicolet iS5, Nicolet 6700 (MCT detector) и Nicolet iS50R (MCT detector)

Анализът с инфрачервена спектрометрия дава информация за честотата на трептенията на атомите в молекулите. От броя и разположението на ивиците в спектъра може да се съди за състава, строежа и структурата на веществата (качествен анализ). Интензитетът на спектралните ивици, съответстващи на трептенето на различни връзки в отделните компoненти, дава информация за количествения състав. Възможностите за качествен и количествен анализ, както и използването на in-situ експерименти позволяват изследване на механизма и кинетиката на протичане на реакциите.

ИЧ спектроскопията се използват  за изследване на различни твърди материали (напр. оксиди, зеолити, метал-органични структури, стъкла) под формата на тънки таблетки (стандартно след разреждане с KBr, но и от чисти вещества). Специална кювета, свързана към вакуумно-адсорбционна апаратура, позволява изучаване на взаимодействия, протичащи на повърхността на адсорбенти и катализатори в контролирана атмосфера и температура.