"> Кандидат Йовка Косева | IGIC BAS

Кандидат Йовка Косева

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ
Професионално направление 4.2. „Химически науки”
и научна специалност „Неорганична химия 01.05.02.
Обнародван в ДВ бр.10 от 03.02.2012 г

автобиография    справка за научните приноси  списък на публикациите

Председател на научното жури:

Доц. д-р Рени Йорданова-становище

Членове на научното жури:

Проф. дхн Огнян Петров – рецензия
Проф. дхн Димитър Тодоровски –рецензия
Проф. дхн Весела Цакова- становище
Проф. дхн Янко Димитриев-становище
Доц. д-р Радостин Николов-становище
Доц. д-р Йордан Муховски-становище

Резервни членове:

Доц. д-р Владимир Блъсков
Доц. д-р Даниела Ковачева