"> кандидат Албена Дечева | IGIC BAS

кандидат Албена Дечева

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР

Професионално направление 4.2. „Химически науки“

и научна специалност „Аналитична химия“

Обнародван в ДВ бр. 46 от 26 .05.2023 г.

Кандидат:

Доц. д-р Албена Кирилова Дечева-Чакърова

Справка за минимални изисквания на БАН и ИОНХ

Хабилитационна справка за научните приноси

Авторска справка за научните приноси

Резюмета на рецензирани публикации

Председател на научното жури:

проф. д-р Ивелина Георгиева (ИОНХ-БАН) – становище BGENG

Членове на научното жури:

проф. д-р Наташа Трендафилова  (ИОНХ-БАН) – становище  BGENG
проф. д-р Ирина Караджова (ФХФ- СУ) – рецензия BGENG
проф. д-р Стефан Цаковски (ФХФ- СУ) – становище BGENG
доц. д-р Иванка Дакова (ФХФ- СУ) – становище  BGENG
доц. д-р Андриана Сурлева (ХТМУ) – рецензия BGENG
доц. д-р Виолета Стефанова (Пловдивски Университет) – рецензия BGENG

Резервни членове:

проф. д-р Диана Рабаджиева (ИОНХ-БАН)
проф. д-р Ивайла Панчева-Кадрева (ФХФ- СУ)