"> кандидат Александър Цанев | IGIC BAS

кандидат Александър Цанев

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ

Професионално направление 4.2. „Химически науки“

и  научна специалност „Химия на твърдото тяло“
Обнародван в  ДВ бр. 46 от  26.05.2023г.

Кандидат:

кандидат – гл. ас. д-р Александър Цанев

Справка за минимални изисквания на БАН и ИОНХ

Хабилитационна справка за научните приноси

Авторска справка за научните приноси

Резюмета на рецензирани публикации

Председател на научното жури:

проф. д-р Даниела Ковачева- ИОНХ – становище BG, ENG

Членове на научното жури:

проф. д-р Мартин Божинов – ХТМУ – рецензия BG, ENG
проф. д-р Николай Недялков – ИЕ – становище BG, ENG
проф. д-р Маргарита Габровска – ИК – становище BG, ENG
проф. д-р Лиляна Колаклиева – ЦЛПФ – становище BG, ENG
доц. д-р Христо Колев – ИК – рецензия BG, ENG
доц. д-р Димитринка Николова – ИК – становище BG, ENG

Резервни членове:

проф. д-р Рени Йорданова – ИОНХ- БАН
доц. д-р Женя Георгиева – ИФХ – БАН