"> Кандидат Д. Ковачева | IGIC BAS

Кандидат Д. Ковачева

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР
Професионално направление 4.2. „Химически науки”, и научна специалност „Химия на твърдото тяло” 01.05.18.
Обнародван в ДВ бр. 10 от 03.02.2012 г.

Кандидат:
Доц. д-р Даниела Георгиева Ковачева

Председател на научното жури:

Проф. д-р Пламен Стефанов-становище

Членове на научното жури:

Проф. дхн Донка Стоилова – рецензия
Проф. дхн Райчо Райчев –рецензия
Проф. д-р Огнян Петров – рецензия
Проф. дхн Янко Димитриев-становище
Проф. дтн Венцеслав Василев-становище
Доц. д-р Рени Йорданова-становище

Резервни членове:

Доц. д-р Велин Николов
Доц. д-р Росица Николова