"> Кандидат Д. Манасиева | IGIC BAS

Кандидат Д. Манасиева

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ
Професионално направление 4.2. „Химически науки”
и научна специалност „Hеорганична химия”
Обнародван в ДВ бр. 36 от 03.05.2019 г

Кандидат:
гл.асистент д-р Деляна Манасиева

Справка за минимални изисквания на БАН и ИОНХ
хабилитационна справка за научните приноси  
авторска справка за научните приноси
резюмета на рецензирани публикации

Председател на научното жури:

Проф. д-р Наташа Трендафилова (ИОНХ –БАН) – рецензия BGENG

Членове на научното жури:
чл. кор. проф дхн Константин Хаджииванов (ИОНХ –БАН) – становище BGENG
Проф. дхн Георги Цветков (ФХФ-СУ) – рецензия BGENG
Проф. д-р Антония Стоянова (Институт по електрохимия и енергийни системи – БАН) – становище BGENG
Доц. д-р Диана Рабаджиева (ИОНХ –БАН) – становище BGENG
Доц. д-р Георги Авдеев (Институт по физикохимия-БАН) – становище BGENG
Доц. д-р Боряна Донкова (ФХФ-СУ) – становище BGENG

Резервни членове:

Доц. д-р Даниела Карашанова (Институт по оптични материали и технологии-БАН)
Доц. д-р Кристина Чакърова (ИОНХ-БАН)