"> Кандидат Ек. Жечева | IGIC BAS

Кандидат Ек. Жечева

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР
Професионално направление 4.2. „Химически науки”
и научна специалност „Неорганична химия” 01.05.02.
Обнародван в ДВ бр. 10 от 03.02.2012 г.

Кандидат:
Доц. д-р Екатерина Николаева Жечева

автобиография    справка за научните приноси  списък на публикациите

Председател на научното жури:

Доц. д-р Велин Николов-становище

Членове на научното жури:

Проф. дхн Димитър Тодоровски – рецензия
Проф. дхн Янко Димитриев –рецензия
Доц. д-р Митко Георгиев – рецензия
Проф. дхн Константин Хаджииванов-становище
Проф. дхн Донка Андреева-становище
Проф. д-р Александър Караманов-становище

Резервни членове:

Доц. д-р Рени Йорданова
Проф. дхн Мартин Божинов