"> кандидат Иванка Спасова | IGIC BAS

кандидат Иванка Спасова

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР

Професионално направление 4.2. „Химически науки“ и научна специалност „Химична кинетика и катализ“

Обнародван в ДВ бр. 34 от 03.05.2022 г.

Кандидат:
Доц. д-р Иванка Спасова

Справка за минимални изисквания на БАН и ИОНХ

Хабилитационна справка за научните приноси

Авторска справка за научните приноси

Резюмета на рецензирани публикации

Председател на научното жури:

Проф. д-р Рени Йорданова – ИОНХ-БАН – рецензия  BGENG

Членове на научното жури:

Проф. д-р Пламен Стефанов – ИОНХ-БАН – становище  BGENG
Доц. д-р Паунка Новачка  – ИОНХ-БАН – становище  BGENG
Проф. д-р Силвия Тодорова  – ИК-БАН – рецензия BGENG
Проф. д-р Мария Миланова – ФХФ-СУ – становище   BG, ENG
Проф. дн Красимир Иванов – Аграрен университет, Пловдив – рецензия BGENG
Проф. д-р Александър Елияс – ИК-БАН – становище BGENG

Резервни членове:

Доц. д-р Стела Минковска – ИК-БАН
Проф. д-р Диана Рабаджиева – ИОНХ – БАН