"> кандидат Ивелина Георгиева | IGIC BAS

кандидат Ивелина Георгиева

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР
Професионално направление 4.2. „Химически науки” и научна специалност „Теоретична химия”
Обнародван в ДВ бр. 47 от 4.06. 2021 год

Кандидат:
Доц. д-р Ивелина Георгиева

Справка за минимални изисквания на БАН и ИОНХ

Хабилитационна справка за научните приноси

Авторска справка за научните приноси

Резюмета на рецензирани публикации

Председател на научното жури:

проф. дн Венелин Енчев  – ИОНХ-БАН – рецензия   BGENG

Членове на научното жури:

Проф. д-р Радостина Стоянова – ИОНХ-БАН – становище BGENG
проф. дн Тодор Дудев – ФХФ – СУ – рецензия   BGENG
проф. д-р Ивайла Панчева- ФХФ – СУ – становище BGENG
проф. д-р Анела Иванова -ФХФ – СУ– рецензия   BGENG
проф. д-р Християн Александров – ФХФ – СУ – становище BGENG
доц. д-р Силвия Ангелова-ИОМТ – БАН– становище BGENG

Резервни членове:

доц. д-р Ели Узунова – ИОНХ-БАН
доц. д-р Анифе Ахмедова – ФХФ – СУ