"> Кандидат Ив. Аврамова | IGIC BAS

Кандидат Ив. Аврамова

Институт по обща и неорганична химия при БАН
КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ
Професионално направление 4.2. „Химически науки”
и научна специалност „Химия на твърдото тяло” 01.05.18.
Обнародван в ДВ бр. 27 от 03.04.2012 г.

Кандидат:
Гл. ас. д-р Ивалина Аврамова Аврамова

автобиография    справка за научните приноси  списък на публикациите

Председател на научното жури:

Доц. д-р Марияна Христова-становище

Членове на научното жури:

Проф. дхн Димитър Механджиев – рецензия
Доц. д-р Красимир Костов–рецензия
Проф. дхн Стефан Армянов- становище
Проф. дхн Славчо Раковски-становище
Проф. дхн Мартин Божинов-становище
Доц. д-р Антон Найденов-становище

Резервни членове:

Доц. д-р Рени Йорданова
Доц. д-р Драгомир Тачев