"> Кандидат Ив. Спасова | IGIC BAS

Кандидат Ив. Спасова

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ
Професионално направление 4.2. „Химически науки”
и научна специалност „Химична кинетика и катализ” 01.05.16.
Обнародван в ДВ бр. 27 от 03.04.2012 г.

Кандидат:
Гл. ас. д-р Иванка Петрова Спасова

Председател на научното жури:

Доц. д-р Антон Найденов –рецензия

Членове на научното жури:

Проф. дхн Славчо Раковски – рецензия
Проф. дхн Константин Хаджииванов –становище
Проф. дхн Таня Христова- становище
Проф. дтн Красимир Иванов-становище
Доц. д-р Таня Табакова-становище
Доц. д-р Михаил Михайлов-становище

Резервни членове:

Доц. д-р Митко Христов
Доц. д-р Катя Арищирова