"> Кандидат В. Колева | IGIC BAS

Кандидат В. Колева

КОНКУРС ЗА ЗА ПРОФЕСОР
Професионално направление 4.2. „Химически науки” и научна специалност „Hеорганична химия”
Обнародван в ДВ бр. 36 от 03.05.2019 г

Кандидат:
Доц. д-р Виолета Колева

Справка за минимални изисквания на БАН и ИОНХ
хабилитационна справка за научните приноси  
авторска справка за научните приноси

резюмета на рецензирани публикации

Председател на научното жури:

Проф. д-р Наташа Трендафилова – рецензия BG, ENG

Членове на научното жури:

Проф. д-р Росица Николова (Институт по минералогия и кристалография-БАН) – рецензия BG , ENG
Проф. д-р Маргарита Попова (Институт по органична химия с център по фитохимия- БАН) – рецензия BG, ENG
Проф. д-р Мария Миланова (ФХФ-СУ) – становище BG, ENG
Доц. д-р Владислав Костов (Институт по минералогия и кристалография-БАН) – становище BG, ENG
Доц. д-р Велин Николов – пенсиониран ИОНХ 2013 г. – становище BG, ENG
Доц. д-р Боряна Донкова (ФХФ-СУ) – становище  BG,  ENG

Резервни членове:

Проф. дхн Георги Цветков (ФХФ-СУ)
Доц. д-р Йовка Косева (ИОНХ – БАН)