"> кандидат Мария Ганчева | IGIC BAS

кандидат Мария Ганчева

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ

Професионално направление 4.2. „Химически науки“

и  научна специалност „Неорганична химия“
Обнародван в  ДВ бр. 46 от  26.05.2023г.

Кандидат:

кандидат – гл. ас. д-р Мария Ганчева

Справка за минимални изисквания на БАН и ИОНХ

Хабилитационна справка за научните приноси

Авторска справка за научните приноси

Резюмета на рецензирани публикации

Председател на научното жури:

проф. д-р Диана Рабаджиева- ИОНХ – становище BG, ENG

Членове на научното жури:

проф. д-р Зара Черкезова-Желева – ИК – рецензия BG, ENG
проф. д-р Вилма Петкова – ИМК – становище BG, ENG
проф. д-р Сашо Василев – ИЕЕС – становище BG, ENG
доц. д-р Николай Велинов – ИК – становище BG, ENG
доц. д-р Ели Григорова – ИОНХ – рецензия BG, ENG
доц. д-р Ирина Стамболова – ИОНХ – становище BG, ENG

Резервни членове:

доц. д-р Геновева Атанасова – БАН
доц. д-р Христо Колев – ИК- БАН