"> кандидат Николай Маринков | IGIC BAS

кандидат Николай Маринков

КОНКУРС ЗА главен асистент

Професионално направление 4.2. „Химически науки“ и научна специалност „Химия на твърдото тяло

Обнародван в ДВ бр. 57 от 22.07.2022 г.

Кандидат:
д-р Никола Маринков

Председател на научното жури:

1.   
Проф.
д-р Антон Найденов – ИОНХ-БАН

Членове на научното жури:

 

Проф. д-р Рени Йорданова – ИОНХ-БАН

Доц. д-р Петър Цветков – ИОНХ-БАН

Проф. д-р Владимир Петков –  ИМСТЦХА-БАН

Доц. д-р Явор Бойчев – ИМСТЦХА -БАН

Резервни членове:

1.   
Доц.
д-р Маргарита Миланова – ИОНХ-БАН

2.   
Доц.
д-р
Аделина Митева – ИКИТ-БАН

КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

Професионално направление 4.2. „Химически науки“ и научна специалност „Химия на твърдото тяло“

Обнародван в ДВ бр.57 от 22.07.2022 г.

Кандидат:
д-р Никола Маринков

Председател на научното жури:

Проф. д-р Антон Найденов – ИОНХ-БАН

Членове на научното жури:

Проф. д-р Рени Йорданова – ИОНХ-БАН
Доц. д-р Петър Цветков – ИОНХ-БАН
Проф. д-р Владимир Петков –  ИМСТЦХА-БАН
Доц. д-р Явор Бойчев – ИМСТЦХА -БАН

Резервни членове:

1. Доц. д-р Маргарита Миланова – ИОНХ-БАН
2. Доц. д-р Аделина Митева – ИКИТ-БАН