"> Кандидат Пл. Стефанов | IGIC BAS

Кандидат Пл. Стефанов

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР
Професионално направление 4.2. „Химически науки”, и научна специалност „Химия на твърдото тяло” 01.05.18
Обнародван в ДВ бр. 89 от 11.11.2011 г.

Кандидат:
Доц. д-р Пламен Кирилов Стефанов

Председател на научното жури:

Доц. д-р Марияна Христова-становище

Членове на научното жури:

Проф. дхн Мартин Божинов – рецензия
Проф. дхн Славчо Раковски –рецензия
Проф. дхн Димитър Механджиев – рецензия
Проф. дтн Красимир Иванов-становище
Проф. дхн Донка Андреева-становище
Доц. д-р Красимир Костов-становище

Резервни членове:

Доц. д-р Георги Тюлиев
Доц. д-р Ели Узунова