"> Кандидат Рабаджиева | IGIC BAS

Кандидат Рабаджиева

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР
Професионално направление 4.2. „Химически науки” и научна специалност „Неорганична химия”
Обнародван в ДВ бр. 47 от 4.06. 2021 год

Кандидат:
Доц. д-р Диана Рабаджиева

Справка за минимални изисквания на БАН и ИОНХ

Хабилитационна справка за научните приноси

Авторска справка за научните приноси

Резюмета на рецензирани публикации

Председател на научното жури:

Проф. д-р Рени Йорданова – ИОНХ-БАН – становище BGENG

Членове на научното жури:

Проф. д-р Радостина Стоянова – ИОНХ-БАН – становище BGENG
Проф. д-р Екатерина Жечева – ИОНХ-БАН – рецензия BGENG
Проф. д-р Мартин Божинов – ХТМУ-София – становище BGENG
Проф. д-р Ирина Караджова – ФХФ-СУ – рецензия BGENG
Проф. д-р Георги Цветков – ФХФ-СУ – рецензия BGENG
Доц. д-р Боряна Донкова – ФХФ-СУ – становище BGENG

Резервни членове:

Проф. д-р Виолета Колева – ИОНХ-БАН
Проф. д-р Росица Петрова – ИМК-БАН