"> кандидат - Ралица Велинова | IGIC BAS

кандидат – Ралица Велинова

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ

Професионално направление 4.2. „Химически науки“

и  научна специалност „Химична кинетика и катализ“
Обнародван в  ДВ бр. 46 от  26.05.2023г.

Кандидат:

кандидат – гл. ас. д-р Ралица Велинова

Справка за минимални изисквания на БАН и ИОНХ

Хабилитационна справка за научните приноси

Авторска справка за научните приноси

Резюмета на рецензирани публикации

Председател на научното жури:

доц. д-р  Никола Дренчев- ИОНХ – становище BG, ENG

Членове на научното жури:

проф. д-р Александър Елияс – ИК- БАН – рецензия BG, ENG
проф. дн Красимир Иванов  – АУ Пловдив –  рецензия BG, ENG
доц. д-р Момчил Димитров – ИОХЦФ – БАН – становище BG, ENG
проф. д-р Таня Табакова – ИК- БАН – становище BG, ENG
проф. д-р Михайл Михайлов – ИОНХ- БАН – становище BG, ENG
доц. д-р Елена Иванова – ИОНХ- БАН – становище BG, ENG

Резервни членове:

доц. д-р Албена Бъчварова-Неделчева – ИОНХ- БАН
проф. д-р Васко Идакиев – ИК- БАН