"> Каталитична микрореакторна система с масспектрометър | IGIC BAS

Каталитична микрореакторна система с масспектрометър

Лице за контакт:

доц. д-р Станислава Андонова,
ел. поща: s.andonova@svr.igic.bas.bg
тел. +359 2 979 2556
+359 2 979 2573

CATLAB- Hyden Analytical, UK

Оборудваната в лабораторията модулна система CATLAB, произведена от Hiden Analytical, предлага широка гама от възможности за изследване на каталитични процеси, от бързо сканиране до напълно автоматизирано прецизно изследване на процеса на каталитичната активност на различни твърди повърхности. Системата дава възможност за определяне на каталитичната активност и селективност в реакции в газова фаза с газ – носител Ar(He) (температурен интервал 40 – 1000 оС) и мас-спектрометричен газов анализ на реагенти и продукти.

Системата е съставена от три блока: (i) блок за контрол на дебита и смесване на газовете, (ii) термостатиран микрореакторен блок, където е зареден образеца за тестване, (iii) мас-спектрометър за анализ на входящите и изходящи газови потоци и (iv) компютър със съответния софтуер, който управлява системата и записва получените резултати. Интегрираната мас-спектрометрична система осигурява количествен анализ на адсорбционно/десорбционните процеси.

В CATLAB се прилагат и температурно програмирани методи за анализ, включващи:

  • Термо-програмирана редукция
  • Термо-програмирана окисление
  • Термо-програмирана десорбция
  • Възможност за анализ чрез импулсна хемисорбция.

Резултатите от изследванията на адсорбция и десорбция в динамични условия на газовата смес върху повърхността на различните твърди образци дават ясна представа за ефективността на разработените материали, като адсорбенти/катализатори в изследвания процес. От изследванията могат да бъдат определени следните параметри, като работен и максимален адсорбционен капацитет по даден газ, времето за изчерпване на работният адсорбционен капацитет и максималната температура на десорбция необходима за регенериране на адсорбента.