"> титратор | IGIC BAS

титратор

Лице за контакт:

Доц. д-р Диана Рабаджиева
ел. поща: didiarab@svr.igic.bas.bg
тел. +359 2 979 3554
+359 2 979 3901

Титрандо 907

Обслужвани тематични области: Материалознание, Аналитична химия (Количествено определяне макроконцентрация на йони в разтвори чрез потенциометрично титруване, Определяне и подържане на pH  по време на синтез на материали, Подаване на разтвори с постоянна  дефинирана скорост при мокър синтез

Година на производство: 2019