"> М. Калъпсъзова | IGIC BAS

М. Калъпсъзова

На 17 юли 2017 г. се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Натриеви интеркалационни оксиди като катодни материали за екологични йонни батерии”

на Мария Лазарова Калъпсъзова, редовен докторант в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. „Химически науки”
научна специалност „Химия на твърдото тяло” 01.05.18

Автореферат: BG    Рецензии: 12   Становища: 1, 23

Научен ръководител:
Проф. д-р Екатерина Жечева
Проф. д-р Радостина Стоянова

Председател на научното жури:
Доц. д-р Рени Йорданова – рецензент

Членове на научното жури:
Проф. д-р Мария Миланова – рецензент
Проф. дхн Мартин Божинов
Доц. д-р Антония Стоянова
Проф. д-р Радостина Стоянова