"> М. Шипочка | IGIC BAS

М. Шипочка

На 11 октомври 2017 г. се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Тънкослойни фотокатализатори на основата на ZnO и TiO2 за разграждане на текстилни багрила”

на Мария Георгиева Шипочка,
докторант на самостоятелна подготовка в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. „Химически науки”
научна специалност „Химия на твърдото тяло” 01.05.18.

Автореферат: BG    Рецензии: 12   Становища: 123

Научен ръководител:
Доц. д-р Ирина Стамболова
Доц. д-р Владимир Блъсков

Научен консултант:
Проф. д-р Пламен Стефанов

Председател на научното жури:
Доц. д-р Рени Йорданова

Членове на научното жури:
Проф. дхн Димитър Механджиев – рецензент
Проф. д-р Цветанка Бабева
Доц. д-р Христо Колев – рецензент
Доц. д-р Ирина Стамболова