"> Научен съвет | IGIC BAS

Научен съвет

Председател на Научния съвет:

Рени Йорданова, проф. д-р

Зам. председател на Научния съвет:

Иванка Спасова, проф. д-р

Секретар на Научния съвет:

Деляна Манасиева, доц. д-р

Вътрешни членове:

Антон Найденов, проф. д-р

Виолета Колева, проф. д-р

Геновева Атанасова, доц. д-р

Даниела Ковачева, проф. д-р

Диана Рабаджиева, проф. д-р

Елена Иванова, доц. д-р

Ели Григорова, доц. д-р

Ивелина Георгиева, проф. д-р

Константин Хаджииванов, акад. дхн

Красимир Костов, доц. д-р

Кристина Чакърова, доц. д-р

Михаил Михайлов, проф. д-р

Петър Цветков, доц. д-р

Пламен Стефанов, проф. д-р

Радостина Стоянова, проф. д-р

Стефка Тепавичарова, доц. д-р

Външни членове:

Тони Спасов, чл. кор. проф. дхн
ФХФ – СУ“ Св. Климент Охридски“

Весела Цакова-Станчева, проф. дхн
Институт по физикохимия – БАН

Мартин Божинов, проф. д-р
Химикотехнологичен и металургичен университет

Никола Малиновски, проф. дхн
Институтът по оптически материали и технологии-БАН

Силвия Тодорова, проф. д-р
Институтът по катализ-БАН

Боряна Цанева, доц. д-р
ТУ-София

Млад учен с право на съвещателен глас:

Цветан Захариев, гл. ас. д-р