"> Нина Стоянова-Нанкова | IGIC BAS

Нина Стоянова-Нанкова

Hа16 октомври 2023 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 2, София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Теоретично изследване на специфично влияние на средата върху механизма на протонен пренос
при мономерни единици на нуклеиновите киселини и биологично активни съединения“

на Нина Стоянова-Нанкова,
докторант на самостоятелна подготовка в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. Химически науки,
 (научна специалност Теоретична химия)

АВТОРЕФЕРАТ  BG ENG 

РЕЗЮМЕТА на статиите, представени за придобиване на образователна и научна степен „доктор” 

Научни ръководители:

проф. дн Венелин Енчев

Председател на научното жури:

проф. д-р Ивелина Георгиева (ИОНХ-БАН) – становище BG ENG

Членове на научното жури:

проф. дн Соня Илиева (ФХФ- СУ “Климент Охридски“) – рецензия BG  ENG
доц. д-р Снежанка Бакалова (ИОХЦФ-БАН) – рецензия BG ENG
проф. дн Васил Делчев (ПУ „Паисий Хилендарски“) – становище BG ENG
проф. д-р Наташа Трендафилова (ИОНХ-БАН)– становище BG  ENG

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИОНХ-БАН.