"> Н. Стоева | IGIC BAS

Н. Стоева

На 6 юли 2018 г. се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Наноразмерни и наноструктурирани композитни материали като катализатори и адсорбенти с екологично предназначение”

на инж. Наталия Петкова Стоева,
редовен докторант в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. „Химически науки”,
научна специалност „Химична кинетика и катализ” 01.05.16

Автореферат: BG    Рецензии: 12   Становища: 1 23

Научен ръководител:
Доц. д-р Иванка Спасова
Доц. д-р Марияна Христова

Председател на научното жури:
Доц. д-р Димитър Панайотов- рецензент

Членове на научното жури:
Проф. дхн Таня Христова
Проф. д-р Татяна Табаковаа
Проф. д-р Александър Елияс- рецензент
Доц. д-р Иванка Спасова