"> Оборудване | IGIC BAS

Оборудване

Институтът разполага с основно и специализирано оборудване за синтез и охарактеризиране на неорганични материали. Различните апарати и уникални апаратури позволяват прилагането на различни методи за получаване на неорганични вещества, монокристали и тънки филми, изследване на фазови диаграми, електрохимични и каталитични свойства, рентгеноструктурен анализ, спектроскопско охарактеризиране и теоретично моделиране.