"> обяви 1 | IGIC BAS

обяви 1

< 5  4  2  1

КОНКУРС
ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ
ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020
Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява
конкурс за заемане на следните позиции в екипа за управление на проекта:

Длъжност (функции)
в екипа

Образование/ квалификация

Професионален опит

часова ставка*

заетост

1

Счетоводител
Осъществява финансовото управление и осчетоводяването на ниво проект и
подготвя междинни и окончателни финансови отчети, окомплектова и съхранява
финансово–счетоводната информация и документация по проекта

висше образование, магистър/бакалавър в областта на
стопанските науки

специфичен опит в областта на счетоводството – мин.
5 год., от които  мин. 3 год финансово управление/отчитане на проекти, в
т.ч. с европейско финан-сиране; опит в бюджетното счетоводство е предимство;
умения за работа със счетоводни
продукти или платформи

в зависимост от специфич-ния опит, мин.16.50 лв/ч

8 ч/ден
максимален брой 8240 човекочасове за срока на проекта, вкл. полагагаемия
платен год. отпуск от 20 раб. дни

2

Експерт мониторинг и контрол
Изготвя подробен план за мониторинг и оценка на резултатите и изпълнението на
проекта; следи за изпълнението на индикаторите, изготвя методология и
инструменти за събиране на информация по индикаторите за оценка на
изпълнението;осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението на
договори за обществени поръчки и други договори, сключени за дейности,
попадащи в обхвата на проекта; организира и координира дейности по подържане
и съхранение на информация и документация, изготвя мониторингови доклади на
всеки три месеца; подпомага и съдейства за изпълнението на времевия график на
проекта;

висше образование в областта на  технически
/природни/ или стопански науки

специфичен опит минимум 3 год.   в
подготовката, управлението и/или изпълнението на проекти и/или програми;
добри компютърни умения

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.16.50 лв/ч

8 ч/ден
максимален брой 8448 човекочасове за срока на проекта, вкл. полагагаемия
платен год. отпуск от 20 раб. дни

3

Финансист на проекта
Осъществява контрол върху финансовите операции, като следи за
целесъобразното   и законосъобразно разходване на средствата по
проекта; осъществява контрол по разходването на средствата, съгласно
утвърдения бюджет на  проекта; организира и следи за планирането,
проследяването и отчитането на паричните потоци по проекта; участва в процеса
на верификация на представените от изпълнителите  по отделните договори
фактури; консолидира и обобщава  данните и подадената от партньорите
финансова и счетоводна информация при изготвяне на междинни и окончателни и
финансови отчети.

висше икономическо или финансово образование със
степен Магистър/Бакалавър

специфичен опит по финансово управление и водене на
счетоводство – мин. 5 г.; опит в управление на проекти, в т.ч. с европейско
финансиране – мин. 3 год., опит в бюджетно финансирани дейности и държавните
помощи е предимство; умения за работа със счетоводни продукти или платформи

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.16.50 лв/ч

 4 ч/ден
максимален брой 4235 човекочасове за срока на проекта

4

Експерт инвестиционна дейност
планира, контролира и координира изпълнението на дейности, услуги и СМР за
проектиране и строителство, осигурява и проверява съответната документация
осъществява цялостна координация между участниците в строителния процес;
контрол върху графиците на изпълнение; следи за законосъобразното изпълнение
на възложените СМР; следи за качеството за извършваните СМР, за спазване на
строителните технологии и качеството на влаганите материали; подпомага
изграждането на научно-изследователската инфраструктурата в кампус „Гео
Милев“

висше техническо образование, специалност
„Промишлено и гражданско строителство” (ПГС) или сходно образование,

професионален опит: минимум 7 г.; участие като
консултант или член на екип в успешно завършени проекти финансирани по
оперативна програма или с национално и/или международно финансиране ще се
счита за предимство

20 лв/ч

8 ч/ден
максимален брой 8368 човекочасове за срока на проекта, вкл. полагагаемия
платен год. отпуск от 20 раб. дни

5

„ИТ специалист
подпомага екипа за управление на проекта  чрез изпълнение и
актуализиране на ефективни ИТ решения за дейностите по проекта; предлага
ефективни хардуерни и софтуерни решения за работата на бенефициентите по
проекта; осъществява текуща поддръжка на интернет страницата на проекта;
анализира ефективността на внедрените програмни продукти и системи и
организацията на информационните потоци и предлага решения за подобряване на
работата; съдейства на ЕУП за съхранение на информация; създаване и подържане
на бази с данни за проекта и участниците в него

висше  по  информатика,
инфор-мационни технологии, инженерство или други сходни области, с
образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър,

специфичен опит мин. 3 години в  областта на
информационните и комуникационни технологии, операционните системи, системи
за управление на база данни и основни приложни програмни продукти,
информационна сигурност.

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.15 лв/ч

8 ч/ден; максимален брой 8368 човекочасове за срока
на проекта, вкл. полагагаемия платен год. отпуск от 20 раб. дни

*
посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за
сметка на работодателя

Необходими документи за кандидатстване:

1.   Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – БАН (Ръководител на проекта)  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008-С03 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

2.   Автобиография (CV европейски формат);

3.   Диплома за завършено висше образование;

4.   Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:
При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация/опит. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.
Документи се приемат от 22.07.2019 г. до 29.07.2019 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч.  в сградата на Институт по обща и неорганична химия – БАН, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.11, ет. 3 ст.302, или на следната електронна поща: info@svr.igic.bas.bg
Етапи на конкурса:
1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
2. Събеседване с допуснатите кандидати.
3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg
За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 979 2560

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА
ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

  Длъжност в екипа

   Класирани кандидати

1. Юрист на проекта 1. Гергана Пашева
2. Христо Иванов
2. Експерт ЗОП 1. Боряна  Петкова
2. Гергана Пашева
3. Анелия Мутафова
4. Христо Иванов
3. Експерт ЗОП 1. Боряна Петкова
2. Анелия  Мутафова
4. Експерт ЗОП 1. Боряна  Петкова
2. Анелия Мутафова
5. Счетоводител Няма кандидати
6. Експерт мениджър проект (организатор дейности) 1. Иво Баев
2. Мирелла  Данова
7. Експерт връзки с обществеността и масова комуникация 1. Радостина Камбурова-Михайлова

Класираните на първо място кандидати се поканват да подадат документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията. Тогава класираният на следващо (второ и т.н.) място ще бъде поканен при същите условия. Кандидат, подал заявление за повече от една длъжност и класиран на първо място има право да избере длъжността, на която да бъде назначен, след което се поканва експертът класиран на второ място.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ – ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03:  „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА  ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Допуснати кандидати*

Длъжност в екипа**, за която е кандидатствал
експертът

Боряна Кирилова Петкова Експерт ЗОП
Гергана Илиева Пашева Юрист на проекта
Експерт ЗОП
Христо Василев Иванов Юрист на проекта
Експерт ЗОП
Иво Стоянов Баев Експерт мениджър проект
(организатор дейности)
Радостина Стефанова Камбурова-Михайлова Експерт връзки с обществеността и масова комуникация
Анелия Петрова Мутафова Експерт ЗОП
Мирелла Тихомирова Данова Експерт мениджър проект (организатор дейности)

*Списъкът на кандидатите е по реда на подаване на документите
**За длъжност счетоводител няма подадени заявления
Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 18 юли 2019 г. и 19 юли 2019 г. от 10:00-13:00 ч. в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.
За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail: info@svr.igic.bas.bg

МАТЕРИАЛИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ
НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ
ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 И СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕФРР

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа за управление на проекта:

1 Юрист на проекта- висше образование, право професионален опит минимум 7 год. по специалността

2 Експерт ЗОП- висше образование, право професионален опит минимум 7 год. по специалността

3 Експерт ЗОП- висше образование, магистър в областта на правни или стопански науки професионален опит минимум 7 год. по специалността

4 Експерт ЗОП- висше образование, магистър в областта на правни или стопански науки професионален опит минимум 5 год. по специалността

5 Счетоводител-висше образование, магистър в областта на стопанските науки професионален опит минимум 7 год. в областта на счетоводството;

6 Експерт мениджър проект (организатор дейности) висше образование, магистър в областта на правни, технически или стопански науки специфичен опит минимум 5 год.

7 Експерт връзки с обществеността и масова комуникация висше образование, магистър специфичен опит минимум 3 год. в областта на връзките с обществеността
и масовата комуникация

Допълнителна информация тук:

Презентации на проекта BG05M2OP001-1.001-0008-С02
Национален център по мехатроника и чисти технологии
на чл.-кор. Константин Хаджииванов (председател на УС на Проекта)
на тема: http://www.igic.bas.bg/sresta-s-biznesa_prezentacia_k-hadjiivanov/
на чл.-кор. Тони Спасов(член на УС на Проекта)
на тема: Възможности за провеждане на авангардни изследвания с приложения в чистите технологии

Дипляна на проекта
BG05M2OP001-1.001-0008-С02
Национален център по мехатроника и чисти технологии
тук

СРЕЩА
НА БИЗНЕСА С НАУКАТА

Представяне на проекта
BG05M2OP001-1.001-0008-С02
Национален център по мехатроника и чисти технологии

Понеделник, 17 декември 2018 г.

София

Клъстер
„Мехатроника и автоматизация“
Спесима ООД
ул. „Владимир Балан“ №8

Програма

Зала ет. 2

Модератор: д-р инж. Венцислав Славков, основател
и управител на фирма СПЕСИМА ООД, асоцииран партньор по Проекта

15:00  – 15:20

чл.-кор. Константин Хаджииванов, председател на УС на Проекта
Центърът за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии – сериозен
шанс  за ускоряване на преноса на научно базираните иновации към бизнеса

15:20 – 15:40

проф. Георги Тодоров, член на УС на Проекта
Научноизследователски капацитет за осигуряване на иновативни решения по
мехатроника в подкрепа на българската индустрия и подготовка на
висококвалифицирани специалисти

15:40 – 16:00

чл.-кор. Тони Спасов, член на УС на Проекта
Възможности за провеждане на авангардни изследвания с приложения в чистите
технологии

О Б Я В А
ИНСТИТУТ ПО ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
За назначаване на длъжност „изследовател“ по  проект
BG05M2OP001-1.001-0008-С02  „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ
ТЕХНОЛОГИИ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж
2014-2020 г“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
Свободни позиции – един брой за изледовател, който да изпълнява функции и
задължения в научния екип на проекта както следва:

Длъжност (функции)
в научния екип

Образование/квалификация

Професионален опит

Изследовател, работещ
по научни и научно-приложни проекти
и задачи

Висше, образователна степен „магистър“ или
еквивалентна
в професионално направление „Природни науки, математика и информатика“ или
„Технически науки“

Специфичен опит
не се изисква

Необходими документи за кандидатстване:

1.   Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на НА ИНСТИТУТА ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ-БАН. с посочване на проект проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02  „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
2.   Автобиография (CV европейски формат);
3.   Диплома за завършено висше образование;
4.   Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:
При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.
Документи се приемат от 07.12.2018 г. до 14.12.2018 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария

Етапи на конкурса:

1.   Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията  и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на
ИОНХ.-БАН на адрес: http:/ www@igic.bas.bg ; срок до . 15.12.2018 г.
2. Събеседване с допуснатите кандидати от 10:00 до 12:00 ч. на 17.12.2018 г.
3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www. igic.bas.bg.; срок до 18.12.2018 г.
За допълнителна информация:
лице за контакти: Нели Велинова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 9792560

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C02: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН
обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа за управление на проекта:

Длъжност: Експерт -архитект
Висше образование
Специфичен опит в организация и извършване на контрол на дейности по проектиране, СМР и строителен надзор – минимум 7 години 20

Асистент на ръководителя на проекта
Висше образование
Специфичен опит в изпълнението/администрирането на проекти – минимум 3 години пълен работен ден

допълнителна информация: тук

(23.10.2018)

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ „Мехатроника и чисти технологии“

ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-1.001 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ“  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020  /ОПНОИР 2014-2020/

(19.12.2016)

ОБЯВА ЗА АСОЦИИРАН ПАРТНЬОР

Приложение 1-Апликацонна форма – асоцииран партньор 

Приложение 2a – Декларация относно избягване на конфликта на интереси за асоциирания партньор 

Приложение 3a – Декларация относно съвместно осъществяваните дейности с асоциирани партньор 

Приложение 4 – Методология за оценка и подбор 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание т. 12.3 от Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ (Условията) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1: „Научни изследвания и технологично развитие“ и във връзка с предстоящо изготвяне на формуляр за кандидатстване, Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН започва процедура по подбор на асоциирани партньори.

Подборът има за цел да набере асоциирани партньори, които са заинтересовани от реализацията на проекта и ще участват в изпълнението на дейностите по него, но няма да разходват средства от безвъзмездната финансова помощ, тъй като на основание т. 12.3 от Условията „разходите, направени от асоциираните партньори, са недопустими за възстановяване по оперативната програма“.

Повече информация за оперативната програма, както и за конкретните условия за кандидатстване, може да бъде намерена на следния електронен адрес: http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=410.

Общи условия за кандидатстване В настоящата процедура може да участва всеки заинтересован икономически оператор (юридическо лице), който отговаря на посочените по-долу изисквания.

Недопустими кандидати за асоциирани партньори са:

a) членове на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващи такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководителя на управляващия орган;

б) попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Одобрените кандидати ще бъдат включени като асоциирани партньори в съвместната подготовка и/или техническото изпълнение на проекта, или на предварително заявени в проекта дейности.

Основни критерии за оценка Всички кандидати, участващи в настоящата процедура, ще бъдат оценявани по посочената по-долу точкова система, спрямо правно-организационната си форма.

I. Кандидатите за асоциирани партньори, които представляват „организация за научни изследвания и разпространение на знания“ по смисъла на т. 15, буква бб от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (2014/C 198/01) (Рамката) ще бъдат оценявани съгласно следните критерии:

1. Публикации в научни списания и книги, реферирани в SCOPUS и WoS

2. Брой ЕRC грантове, позиции на координатор в програми по РП7 или „Хоризонт 2020“

3. Регистрирани патенти и патентни заявки в СОИС, европейски и/или американски патентни ведомства

4. Брой иновативни дружества (spin outs, spin-offs)в тематична област на ИСИС – „Мехатроника и чисти технологии“

II. Кандидатите за асоциирани партньори, които представляват „бизнес организация“ ще бъдат оценявани съгласно следните критерии:

1. Брой на партньорства с други организации за научни изследвания

2. Инвестиции в „чисти технологии за производство, съхранение и потребление на енергия (слънчева, ветрова, биоенергия) и енергийни системи – батерии, водород и горивни елементи, суперкондензатори, хибридни системи, електромобилност, в т.ч. електрически превозни средства (пътни и непътни), електрически и водородни зарядни станции“.

3. Наличие на стратегия за иновации, включително съществуване на политика и правила относно интелектуалната собственост

4. Участие в текущи и/или приключили иновационни проекти (национални и европейски) през последните пет години (2011-2015). Начин на оценяване на кандидатите Кандидатите за асоциирани партньори ще бъдат оценявани от назначена за целта комисия като първите

5 кандидати, получи най-голям брой точки като сбор от оценките по посочените по-горе показатели ще бъдат поканени на събеседване, на което ще бъде обсъдено в детайли потенциалното партньорство.

Събеседването няма да бъде част от методиката за оценка на кандидатите и също ще има само и единствено информативен характер.

В случай на необходимост, Комисията може по всяко време да изисква от кандидатите допълнителни документи, информация, разяснения и доказателства за твърдените от тях обстоятелства.

Начин на кандидатстване

Комплектът документи, които кандидатите за асоциирани партньори следва да представят трябва да съдържа всички описани по-горе документи, в т.ч. Опис на представените документи и Административни сведения за кандидата – съгласно приложения образец – в оригинал или заверено с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и печат на кандидата, ксерокопие.

Документи за кандидатстване се приемат всеки работен ден от  9:30 ч. до 17 ч. до 15.01. 2017 г. в сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.10 или на следната електронна поща: CoC_IEES@iees.bas.bg

Етапи на процедурата

Начало: 15.11. 2016 г. Край: 15.01. 2017 г.

Списъкът на кандидатите, подали документи за участие, както и списъкът с одобрените кандидати и получените оценки, ще бъде публикуван в срок до 15.01. 2017 г. на сайта на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН: www.iees.bas.bg и на сайта на Единен център за Иновации на БАН http://www.jic-bas.eu/.

За допълнителна информация:

Име, фамилия и длъжност: Ивета Бошнакова,
секретар Организация: Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН
Телефон/ факс: +359 (2) 8722 543 e-mail: iees@bas.bg 

Пълният текст на поканата можете да свалите от тук.

< 5  4  2  1