"> Обяви | IGIC BAS

Обяви

О Б Я В А

Конкурс за заемане на длъжността „Млад изследовател“ по проект Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“

След проведено събеседване, кандидатът Йорданка Тупарова е одобрена за назначаване.

О Б Я В А
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на длъжност „млад изследовател“ по  проект
Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“

Свободни позиции1 брой младши изследовател, който да изпълнява функции и
задължения в научния екип на проекта както следва:

Длъжност

(функции)
в научния екип

Образование/квалификация Професионален опит Заплащане Заетост

Изследовател, работещ
в следната научна област:

–  Материали за по-добър живот

Висше, образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ еквивалентна в професионални направления

„Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, „Биотехнологии“ или „Материали и материалознание“.

Специфичен опит
не се изисква

 

 

1200 лв

(бруто на месец, с включени осигуровки за работодател)

 

8 ч/ден, вкл. полагаемия платен отпуск 20 раб. дни

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на НА ИНСТИТУТА ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ-БАН, с посочване на проект „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“;
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Диплома или сертификат доказващи ниво на владеене на чужд език;
 5. Други дипломи, свидетелства или удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

 

Забележка:
Документи се приемат от 23.09.2021 г. до 30.09.2021 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес:

гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията  и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН: срок до 01.10.2021 г.
  2. Събеседване с допуснатите кандидати от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 04.10.2021 г.
  3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg; срок до 05.10.2021 г. 
 2. Допълнителна информация:

Предвид ситуацията, препоръчваме подаването на документите да става по електронен път на един от следните имейли:
e-mail: info@svr.igic.bas.bg и info@igic-bas.com
лице за контакти: Ангелина Златкова

тел: 02 979 2560, GSM 0888 872640

Уважаеми Колеги,

Фонд „Научни изследвания“ информира за отворена покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г. Ако смятате, че отговаряте на изискванията за кандидатстване по тази програма и имате интерес да осъществявате научни изследвания в Институт по обща и неорганична химия (ИОНХ), се свържете с нас за да можем да Ви насочим към ръководител и да уточните детайлите по кандидатстването.

Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати. Изследователят може да е от всякаква националност. Не се прилагат възрастови ограничения. Изследователят  трябва  да се  премести  или  да  се  е  преместил от  друга  страна  на територията на България. Изследователят не може да е пребивавал или да е осъществявал основната си дейност (рабо,та, проучвания и т.н.) в България повече от 12 месеца в рамките на 3-те години непосредствено преди крайния срок на кандидатстване.

Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по покана 2021 г. е 960 000 лв. Той се разпределя между 8-те панела пропорционално на дела на подадените допустими предложения за съответния панел. Бюджетът на проектното предложение зависи от продължителността на проекта и може да бъде до 5 000 лв. месечно.

Стипендиите на “Петър Берон и НИЕ” предоставят финансова подкрепа на изследователи, участващи в международна мобилност в осем научни области. Кандидатите трябва да посочат на етапа на подаване, в коя от тези области попада темата на изследването им:

 • Химия (CHE)
 • Обществени и хуманитарни науки (SOC)
 • Икономически науки (ECO)
 • Информатика и инженерни науки (ENG)
 • Околна среда и науки за Земята (ENV)
 • Науки за живота (LIF)
 • Математика (MAT)
 • Физика (PHY)

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 30.09.2021 г.

Повече информация, пълен текст на поканата и документи за участие са публикувани на официалния сайт на ФНИ, както следва:

на български език: https://www.fni.bg/?q=node/1336

на английски език: https://www.fni.bg/?q=node/1337

За контакти от страна на ИОНХ-БАН:

Доц. д-р Ели Григоронва, тел. + 359 2 979 25 63, мейл: egeorg@svr.igic.bas.bg

Доц. д-р Любомир Александров, тел. + 359 2 979 39 01, мейл: lubomir@svr.igic.bas.bg

ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за прием на един редовен докторант за учебната 2021-2022 г.
по докторска програма „Неорганична химия“,
област на висше образование „Химически науки“,
в съответствие с Решение № 437 на МС от 02.06.2021 г.

В срок от 13.08.2021 г. до 13.10.2021 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИОНХ – БАН.

За справки – ул. “Акад. Георги Бончев” бл. 11, стая 302, тел. 9792560.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора на ИОНХ – БАН, в която кандидатите посочват специалността, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.
Изпитите ще се проведат:
по специалността от 06 до 10.12.2021 година,
по чужди езици от 13 до 17.12.2021 година.
Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

О Б Я В А
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на длъжност „млад изследовател“ по  проект Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“

Одобрени кандидати в конкурса на ИОНХ-БАН за заемане на длъжността „Млад изследовател“ по проект Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“:

                 1. Мария Пенева
       

О Б Я В А
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на длъжност „млад изследовател“ по  проект Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“

Свободни позиции – 2 броя младши изследователи, които да изпълняват функции и задължения в научния екип на проекта както следва:

До събеседване са допуснати следните кандидати:
                 1. Мария Пенева
                 2. Виолена Христова

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЕКИП
НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ
,
ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа на проекта:

Свободни позиции – 2 броя изследователи без научна степен, за работа с новозакупена апаратура,

които да изпълняват функции в екипа на проекта както следва:

Длъжност (функции)
в екипа

Образование/ квалификация*

Професионален опит

Часова ставка**

Заетост

Работа с апаратура за елементен анализ; Висше, образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ еквивалентна в професионални направления
Химически науки”, “Химични технологии”.
Специфичен опит не се изисква.
Познания и опит в областта на инструменталните методи за елементен анализ са предимство.
 7,00 лв./час  Непълно работно време –
4 ч/ден
Работa с апаратура за термичен анализ.

Висше, образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ еквивалентна в професионални направления

„Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, „Биотехнологии“ или „Материали и материалознание“.

Специфичен опит не се изисква 7,00 лв./час

Непълно работно време –

4 ч/ден

*владеенето на чужд език е предимство
**посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия
  –  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Диплома или сертификат, доказващи ниво на владеене на чужд език;
 5. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

 Забележка:

Документи се приемат от 07.06.2021 г. до 21.06.2021 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес:

гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария.

 Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията  и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: http://www.igic.bas.bg, на 22.06.2021 г.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати на 23.06.2021 г.
 3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: igic.bas.bg на 24.06.2021 г.
   
 4. Допълнителна информация:

Предвид ситуацията, препоръчваме подаването на документите да става по електронен път на един от следните електронни адреси:

info@svr.igic.bas.bg и info@igic-bas.com

лице за контакти: Ангелина Златкова

тел: 02 979 2560, GSM 0888 872640

О Б Я В А
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на длъжност „млад изследовател“ по  проект Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“

Свободни позиции – 2 броя младши изследователи, които да изпълняват функции и задължения в научния екип на проекта както следва:

Длъжност (функции) в научния екип Образование/квалификация Професионален опит Заплащане Заетост
Изследователи, работещи в следната научна област:-  Материали за по-добър живот Висше, образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ еквивалентна в професионални направления
„Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, „Биотехнологии“ или „Материали и материалознание“.
Специфичен опит не се изисква  1200 лв (бруто на месец, с включени осигуровки за работодател) 8 ч/ден, вкл. полагаемия платен отпуск 20 раб. дни

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на НА ИНСТИТУТА ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ-БАН, с посочване на проект „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“;
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Диплома или сертификат доказващи ниво на владеене на чужд език;
 5. Други дипломи, свидетелства или удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:

Документи се приемат от 25.05.2021 г. до 11.06.2021 г.всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария

Предвид ситуацията, препоръчваме подаването на документите да става по електронен път на един от следните имейли: e-mail: info@svr.igic.bas.bg и info@igic-bas.com
лице за контакти: Ангелина Златкова
тел: 02 979 2560, GSM 0888 872640

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията  и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН; срок до 14.06.2021 г.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 15.06.2021 г.
 3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН; срок до 16.06.2021 г.

Протокол от заседание на комисия назначена от проф. Радостина Стоянова за провеждане на конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект  BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020,  за заемане на длъжността Експерт Стратегия и развитие:  изтегли 

Протокол от заседание на комисия назначена от проф. Радостина Стоянова за провеждане на конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект  BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020,  за заемане на длъжността финансист на проекта: изтегли 

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа
за управление на проекта:

Длъжност (функции)

в екипа

Образование/ квалификация Професионален опит часова ставка* заетост
1

Финансист на проекта

Осъществява контрол върху финансовите операции, като следи за целесъобразното   и законосъобразно разходване на средствата по проекта; осъществява контрол по разходването на средствата, съгласно утвърдения бюджет на  проекта; организира и следи за планирането, проследяването и отчитането на паричните потоци по проекта; участва в процеса на верификация на представените от изпълнителите  по отделните договори фактури; консолидира и обобщава  данните и подадената от партньорите финансова и счетоводна информация при изготвяне на междинни и окончателни и финансови отчети.

висше икономическо образование специфичен опит по финансово управление – мин. 5 г.; опит в управление на проекти, в т.ч. с европейско финансиране – мин. 3 год., опит в бюджетно финансирани дейности и държавните помощи е предимство; умения за работа със счетоводни продукти или платформи в зависимост от специфичния опит, мин.16.50 лв/ч  Непълно работно време 4 ч/ден
2

Експерт Стратегия и развитие

Осъществява привличане интереса на бизнеса; осъществява анализ на дейността на микро, малки и средни предприятия от сектори Мехатроника и Чисти технологии, заинтересовани от дейността на ЦВП и оценява възможностите за съвместни разработки и други дейности; дава предложения  за нови разработки, услуги, съобразени с нуждите на микро, малки и средни предприятия и други юридически субекти; прави предложения за бизнес  стратегии към различни категории ползватели; проучва възможностите за финансиране, предлагани от различни национални и европейски програми; предлага  разработването  на  проекти, финансирани от национални и европейски програми;

висше образование, природни, технически, икономически науки над 5 години професионален   опит,  включително опит в изготвяне  на бизнес планове и стратегии, предимство е опит като консултант или член на екип в успешно завършен проект, финансиран по оперативна програма или с национално и/или международно финансиране в зависимост от специфичния опит, мин.16.50 лв/ч

Непълно работно време

4 ч/ден

* посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия
–  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

2. Автобиография (CV европейски формат);

3.   Диплома за завършено висше образование;

4.    Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Документи се приемат от 20.01.2021 г. до 03.02.2021 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч.  на следната електронна поща:
info@svr.igic.bas.bg

Етапи на конкурса:

1. Разглеждане а документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg

2. Събеседване с допуснатите кандидати.

3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg

За допълнителна информация:

лице за контакти: Ангелина Златкова

e-mail: info@svr.igic.bas.bg

тел: 02 979 2560

БАН – ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ

 ОРГАНИЗИРА ДНЕВНИ И ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК

ЗА ВСИЧКИ НИВА

 120 ЧАСА – 250 лв. за служители на БАН

120 ЧАСА – 300 лв. за външнш лица

В зависимост от епидемиологичната обстановка курсовете може да се провеждат  дистанционно

 

Начало: 15 февруари 2021 година

Курсовете се провеждат в новите зали на Центъра за обучение бул.“Цариградско шосе“ № 125, бл. 26 Б, 2 етаж                               и на ул. „Сердика“ 4

Записване  – на тел. 02/ 987 31 67,  0882 71 24 66,

г-жа Йорданка Червенкова

„Списък на одобрените кандидати в конкурса на ИОНХ-БАН за заемане на длъжността „Млад изследовател“ по проект Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“:

1.    Ева Миткова
2.    Любен Бориславов
3.    Мирослава Димитрова
4.    София Славова“,

КОНКУРС

за назначаване на длъжност „млад изследовател“ по  проект
Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по

Национална програма „Европейски научни мрежи“

Допуснати до събеседване:

1.    Таня Робертова
2.    Мирослава Димитрова
3.    София Славова
4.    Ева Миткова
5.    Любен Бориславов

О Б Я В А
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
за назначаване на длъжност „млад изследовател“ по  проект
Д01-272/02.10.2020 г., „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по

Национална програма „Европейски научни мрежи“

Свободни позиции3 броя младши изследователи, които да изпълняват функции и
задължения в научния екип на проекта както следва:

Длъжност (функции) в научния екип Образование/квалификация Професионален опит Заплащане Заетост

Изследователи, работещи в една от следните научни области:

–  Материали и тънки филми за защита на околната среда;

–  Материали за съхранение на енергия;

–  Керамики/биокерамики и стъкла за по-добър живот.

Висше, образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ еквивалентна в професионални направления

„Химически науки“, „Физически науки“, „Химични технологии“, „Биотехнологии“ или „Материали и материалознание“.

Специфичен опит не се изисква 1200 лв (бруто на месец, с включени осигуровки за работодател) 8 ч/ден, вкл. полагаемия платен отпуск 20 раб. дни

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на НА ИНСТИТУТА ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ-БАН, с посочване на проект „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“.
2. Автобиография (CV европейски формат).
3. Диплома за завършено висше образование.
4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:
Документи се приемат от 26.10.2020 г. до 16.11.2020 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на адрес:      гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария

⇒ВАЖНО!!! Поради усложнената обстановка, свързана с COVID-19 е желателно документите да се подават по електронен път.

Етапи на конкурса:

 1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: http:/ www@igic.bas.bg, срок до 17.11.2020 г.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 19.11.2020 г.
 3. Публикуване на списък с избраните изследователи на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg, срок до 23.11.2020 г.

За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 9792560     мобилен телефон: 088 88 72 640

Уважаеми Колеги,

поради предстоящото обявяване на конкурс по програма Петър Берон към НФНИ, моля запознайте се с нейното кратко описание. Ако смятате, че Вие или ваши познати могат да кандидатстват по тази програма и да осъществяват научни изследвания в Институт по обща и неорганична химия (ИОНХ), ни пишете за да можем да Ви насочим към ръководител и да уточните детайлите по кандидатстването.

Кратко описание на програмата:

Акцент – реинтеграцията
и кариерно развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати.

Изисквания за допустимост на кандидатите:

-перспективен изследовател;

-от всякаква националност и няма възрастови ограничения;

– не може да е пребивавал или да е осъществявал основната си дейност в България повече от 12 м. в рамките на 3 г.  непосредствено преди крайния срок на кандидатстване. Периоди на неактивност в областта на изследвания (напр. безработица, периоди на заетост извън изследователската дейност, отпуск по майчинство или болест) не се отчитат като време на изследователски oпит;

-трябва да се премести или да се е преместил от друга страна на територията на България.

Възнаграждение на изследователя (вкл. осиг. вноски и др. плащания на работодателя): 3 800 лв./ месец;

 – Разходи, свързани с научни дейности и научното управление по проекта: 650 лв. / месец;

 – Административно управление и институционални разходи: 550 лв. / месец.

 

Обявяване на конкурсът–  юли 2020

Срок за подаване на документите- септември 2020

Срокът на Програмата е за 7 години, като ежегодно през този период ще бъде обявявана по една сесия за кандидатстване. Ако кандидатът не отговаря на някое от изискванията за допустимост, може да кандидатства през следващите години. Тази 2020 г. е втората година през която се дава възможност да се кандидатства по програмата „Петър Берон“.

 

Проектни предложения се подават по електронен път на адрес: http://pb.stko.eu

 

Срок за изпълнение на проекта: Продължителността на субсидията по програма „П. Берон“- 12-24 месеца.

Повече детайли може да намерите на линка:  https://www.fni.bg/?q=node/1178

 

за контакти:

доц. д-р Ели Григорова,
тел.
+359 2 979 25 63;
e-mail: egeorg@svr.igic.bas.bg

гл. ас. др Любомир Александров,
тел. +359 2 979 39
01; e-mail:
lubomir@svr.igic.bas.bg

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент “ (ДВ, бр. 70/07.08.2020) по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Солеви системи и природни ресурси”, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. 

Документи се приемат  в канцеларията на института

тел. 02/ 979 25-60 и 02/ 872-48-01.

Юбилейна научна сесия, посветена на 100-годишнината от рождението на академик Георги Близнаков 

Ръководствата на Института по обща и неорганична химия-БАН и Факултета по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски”, организират

„Юбилейна научна сесия, посветена на 100-годишнината от рождението на академик Георги Близнаков”.

Научната сесия се планира да се проведе на 18.11.2020 г. в залата „проф. Марин Дринов” на Централно Управление на БАН (София).

Научната сесия е БЕЗ ТАКСА за участие. Предвижда се публикуване на Сборник с резюмета с ISBN номер в електронен формат, както и в по-ограничен брой хартиени екземпляри, дори при незъзможност сесията да се проведе на живо в зала.

За контакт: nsagb2020@gmail.com

Официална покана за участие 

Образец за оформление на резюметата

Безплатно обучение за докторанти и учени с награда от 30 000 лв.

Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката, което ще се проведе онлайн от 23 септември до 2 декември. В средата на декември ще бъде конкурсът Предприемач в науката с награда в размер на 30 000 лв.

Обучението е безплатно и практически ориентирано. Насочено е към докторанти последна година и учени, защитили докторска степен през последните пет години в областите:

 • Инженерни науки
 • Нови материали
 • Нови технологии

Единственият по рода си формат привлича предприемачи-учени за лектори и ментори, които са и част от журито в конкурса. Освен паричната подкрепа, всяка година се предоставят и допълнителни награди, за да се насърчават учените да се стремят към практическа реализация на проектите си. Един от участниците в Предприемачи 2020 ще получи специална награда – пълна стипендия за 12-месечната Сапфирена мастърмайнд програма „Бизнес растеж“ на Александър Николов, създател на Формулата от 7 стъпки за бизнес растеж.

Фондация Карол Знание подкрепя млади български учени с проекти в приложната науката. Програмата Предприемачи в науката е разработена за развитие на умения, които са ключови за реализацията на научни проекти. В конкурса участниците се състезават за финансиране като представят бизнес концепции на базата на научната си работа.

До този момент са подкрепени три проекта – „Механично електронно контролирано хапче“ на докторант от Медицински университет – София, изграждане на екологична батерия магнезий-въздух Oxymet на главен асистент в Института по Електрохимия и Енергийни Системи при БАН и Експериментално конструкторско бюро „Фотоника“ на докторант от Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Кандидатури се приемат до 31 август. Обучението е онлайн и това ще позволи за първи път участие да вземат докторанти и учени от университети извън София, но местата са ограничени.

Още за проекта и как да кандидатствате вижте тук.

Събитието във ФБ – тук.

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 Длъжност в екипа    Класирани кандидати
 1. Експерт ЗОП    1. Кремена Тодорова Кьосева

Класираният кандидат се поканва да подаде документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.
За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ
ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Допусната кандидати и длъжност в екипа, за която е кандидатствал експертът:

1.         Кремена Тодорова Кьосева вх. № 244//29.05.2020 г – за длъжността експерт ЗОП
2.         Боряна Божидарова Андонова вх. № 258/08.06.2020 г. – за длъжността експерт ЗОП

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 12 юни 2020 г. от 14:30-15:30 ч. в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и Неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС
ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008:
„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020
Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява
конкурс за заемане на следните позиции в екипа за управление на проекта:

Длъжност (функции)
в екипа

Образование/ квалификация

Професионален опит

часова ставка

заетост

1

Експерт ЗОП
Подготовка на документации и провеждане на обществените поръчки за избор на
изпълнители на СМР, доставки и услуги; осъществява наблюдение и контрол за
изпълнение на сключените договори за обществени поръчки за дейности, попадащи
в обхвата на проекта и изпълнявани от партньори 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 и 17.

висше образование, магистър в областта на правни или стопански науки

професионален
опит минимум 5 год. по специалността
специфичен опит – в областта на обществените поръчки минимум 3 год;
опит в работа със система „Електронни обществени поръчки“ е предимство

взависимост от специфичния опит, мин.
17.90 лв/ч
с осигуровките за работодател

8 ч/ден
вкл. полагагаемия платен год. отпуск от 20 раб. дни
по заместване поради отпуск по майчинство

2

Експерт ЗОП
Подготовка на документации и провеждане на обществените поръчки за избор на
изпълнители на СМР, доставки и услуги; осъществява наблюдение и контрол за
изпълнение на сключените договори за обществени поръчки за дейности, попадащи
в обхвата на проекта и изпълнявани от партньори 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 и 17.

висше образование, магистър в областта на правни или стопански науки

професионален опит минимум 5 год. по специалността
специфичен опит – в областта на обществените поръчки минимум 3 год.;
опит в работа със система „Електронни обществени поръчки“ е предимство

взависимост от специфичния опит, мин.
17.90 лв/ч
с осигуровките за работодател

8 ч/ден
вкл. полагагаемия платен год. отпуск от 20 раб. дни

Необходими документи за кандидатстване:

1.   Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – БАН с посочване на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

2.   Автобиография (CV европейски формат);

3.   Диплома за завършено висше образование;

4.   Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:
При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация/опит. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.
Документи се приемат от 28.05.2020 г. до 08.06.2020 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч.  в сградата на Институт по обща и неорганична химия – БАН, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.11, ет. 3 ст.302, или на следната електронна поща: info@svr.igic.bas.bg

Етапи на конкурса:
1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
2. Събеседване с допуснатите кандидати.
3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg
За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 979 2560

ПОКАНА ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 И СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕФРР  тук

Програма на ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ на Кампус „Студентски град“ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ  тук

Билборд    тук

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03
„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

  Длъжност в екипа   Класирани кандидати
   1. Счетоводител   1. Виолета Петкова Панталеева
2. Златко Василев Рачев
 2. Експерт мониторинг и контрол  1. Цветелина Валериева Владимирова
 3. Финансист на проекта  1. Стоян Христов Нейчев
 4. ИТ специалист   1. Недко Михалев Димитров
2. Шенол Сафетов Мустафов

Класираните на първо място кандидати се поканват да подадат документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията.
За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ – ВТОРИ
ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ
ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Допусната кандидати* и длъжност в екипа, за която е кандидатствал експертът:

1.   Златко Василев Рачев за длъжността “Счетоводител”

2.   Стоян Христов Нейчев за длъжността “Финансист на проекта”

3.   Анелия Красимирова Миладинова за длъжността “Експерт мониторинг и контрол”

4.   Катя Вескова Симеонова за длъжността “Финансист на проекта”

5.   Шенол Сафетов Мустафов за длъжността “ИТ специалист”

6.   Иван Тодоров Карчев за длъжността “Експерт ЗОП”

7.   Недко Михалев Димитров за длъжността “ИТ специалист”

8.   Боряна Божидарова Андонова. за длъжността “Експерт мониторинг и контрол”

9.   Цветелина Валериева Владимирова, за длъжността “Експерт мониторинг и контрол”

10.  Виолета Петкова Панталеева за длъжността “Счетоводител”

11.  Мариана Евгениева Сиракова за длъжността “Експерт мониторинг и контрол“

*Списъкът на кандидатите е по реда на подаване на документите

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 18 и 20 септември 2019 г. от 10:00-12:00 ч. и 24 септември от 11:00 до 12:00 ч в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС
КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ
ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020
Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява
конкурс за заемане на следните позиции в екипа за управление на проекта:

Длъжност (функции)
в екипа

Образование/ квалификация

Професионален опит

часова ставка*

заетост

1

Счетоводител
Осъществява финансовото управление и осчетоводяването на ниво проект и
подготвя междинни и окончателни финансови отчети, окомплектова и съхранява
финансово–счетоводната информация и документация по проекта

висше образование, магистър/бакалавър в областта на
стопанските науки

специфичен опит в областта на счетоводството – мин.
5 год., от които  мин. 3 год финансово управление/отчитане на проекти, в
т.ч. с европейско финан-сиране; опит в бюджетното счетоводство е предимство;
умения за работа със счетоводни
продукти или платформи

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.16.50 лв/ч

8 ч/ден
максимален брой 8240 човекочасове за срока на проекта, вкл. полагагаемия
платен год. отпуск от 20 раб. дни

2

Експерт мониторинг и контрол
Изготвя подробен план за мониторинг и оценка на резултатите и изпълнението на
проекта; следи за изпълнението на индикаторите, изготвя методология и
инструменти за събиране на информация по индикаторите за оценка на
изпълнението;осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението на
договори за обществени поръчки и други договори, сключени за дейности,
попадащи в обхвата на проекта; организира и координира дейности по подържане
и съхранение на информация и документация, изготвя мониторингови доклади на
всеки три месеца; подпомага и съдейства за изпълнението на времевия график на
проекта;

висше образование в областта на  технически
/природни/ или стопански науки

специфичен опит минимум 3 год.   в
подготовката, управлението и/или изпълнението на проекти и/или програми;
добри компютърни умения

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.16.50 лв/ч

8 ч/ден
максимален брой 8448 човекочасове за срока на проекта, вкл. полагагаемия
платен год. отпуск от 20 раб. дни

3

Финансист на проекта
Осъществява контрол върху финансовите операции, като следи за
целесъобразното   и законосъобразно разходване на средствата по
проекта; осъществява контрол по разходването на средствата, съгласно
утвърдения бюджет на  проекта; организира и следи за планирането,
проследяването и отчитането на паричните потоци по проекта; участва в процеса
на верификация на представените от изпълнителите  по отделните договори
фактури; консолидира и обобщава  данните и подадената от партньорите
финансова и счетоводна информация при изготвяне на междинни и окончателни и
финансови отчети.

висше икономическо или финансово образование със
степен Магистър/Бакалавър

специфичен опит по финансово управление и водене на
счетоводство – мин. 5 г.; опит в управление на проекти, в т.ч. с европейско
финансиране – мин. 3 год., опит в бюджетно финансирани дейности и държавните
помощи е предимство; умения за работа със счетоводни продукти или платформи

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.16.50 лв/ч

 4 ч/ден
максимален брой 4235 човекочасове за срока на проекта

4

Експерт ЗОП
Подготовка на документации и провеждане на обществените поръчки за избор на
изпълнители на СМР, доставки и услуги; осъществява наблюдение и контрол за
изпълнение на сключените договори за обществени поръчки за дейности, попадащи
в обхвата на проекта и изпълнявани от партньори 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 и 17.

висше образование, магистър в областта на правни или
стопански науки

професионален опит минимум 5 год. по специалността
специфичен опит – в областта на обществените поръчки минимум 5 год.;

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.16.50 лв/ч

8 ч/ден
максимален брой 3900 човекочасове за срока на проекта, вкл. полагагаемия
платен год. отпуск от 20 раб. дни

5

„ИТ специалист
подпомага екипа за управление на проекта  чрез изпълнение и
актуализиране на ефективни ИТ решения за дейностите по проекта; предлага
ефективни хардуерни и софтуерни решения за работата на бенефициентите по
проекта; осъществява текуща поддръжка на интернет страницата на проекта;
анализира ефективността на внедрените програмни продукти и системи и
организацията на информационните потоци и предлага решения за подобряване на
работата; съдейства на ЕУП за съхранение на информация; създаване и подържане
на бази с данни за проекта и участниците в него

висше  по  информатика,
инфор-мационни технологии, инженерство или други сходни области, с
образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър,

специфичен опит мин. 3 години в  областта на
информационните и комуникационни технологии, операционните системи, системи
за управление на база данни и основни приложни програмни продукти,
информационна сигурност.

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.15 лв/ч

8 ч/ден; максимален брой 8368 човекочасове за срока
на проекта, вкл. полагагаемия платен год. отпуск от 20 раб. дни

* посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя

Необходими документи за кандидатстване:

1.   Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – БАН (Ръководител на проекта)  с посочване на проект BG05M2OP001-1.001-0008-С03 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
2.   Автобиография (CV европейски формат);
3.   Диплома за завършено висше образование;
4.   Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:
При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация/опит. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.
Документи се приемат от 02.09.2019 г. до 09.09.2019 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч. в сградата на Институт по обща и неорганична химия – БАН, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.11, ет. 3 ст.302, или на следната електронна поща: info@svr.igic.bas.bg
Етапи на конкурса:
1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
2. Събеседване с допуснатите кандидати.
3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg
За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 979 2560

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА
ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03 „НАЦИОНАЛЕН
ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Длъжност в екипа

Класирани кандидати

Експерт инвестиционна дейност

1. Андреан Иванов Ваньов

Финансист на проекта

1. Николай Станков Николов

Класираните на първо място кандидати се поканват да подадат документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от
позицията.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ – ВТОРИ
ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ
ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Допуснати кандидати*

Длъжност в екипа**, за която е кандидатствал
експертът

Андреан Иванов Ваньов

Експерт инвестиционна дейност

Николай Станков Николов

Финансист на проекта

*Списъкът на кандидатите е по реда на подаване на документите
**За длъжност „Счетоводител” и „ИТ специалист”  няма подадени заявления.
Кандидатът за  длъжност „Експерт мониторинг и контрол” не се допуска до събеседване, поради липса на специфичен опит в подготовката и управлението/изпълнението на проекти/програми.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 09 и 12 август 2019 г. от 10:00-12:00
ч. в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

КОНКУРС
ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ
ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020
Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява
конкурс за заемане на следните позиции в екипа за управление на проекта:

Длъжност (функции)
в екипа

Образование/ квалификация

Професионален опит

часова ставка*

заетост

1

Счетоводител
Осъществява финансовото управление и осчетоводяването на ниво проект и
подготвя междинни и окончателни финансови отчети, окомплектова и съхранява
финансово–счетоводната информация и документация по проекта

висше образование, магистър/бакалавър в областта на
стопанските науки

специфичен опит в областта на счетоводството – мин.
5 год., от които  мин. 3 год финансово управление/отчитане на проекти, в
т.ч. с европейско финан-сиране; опит в бюджетното счетоводство е предимство;
умения за работа със счетоводни
продукти или платформи

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.16.50 лв/ч

8 ч/ден
максимален брой 8240 човекочасове за срока на проекта, вкл. полагагаемия
платен год. отпуск от 20 раб. дни

2

Експерт мониторинг и контрол
Изготвя подробен план за мониторинг и оценка на резултатите и изпълнението на
проекта; следи за изпълнението на индикаторите, изготвя методология и
инструменти за събиране на информация по индикаторите за оценка на
изпълнението;осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението на
договори за обществени поръчки и други договори, сключени за дейности,
попадащи в обхвата на проекта; организира и координира дейности по подържане
и съхранение на информация и документация, изготвя мониторингови доклади на
всеки три месеца; подпомага и съдейства за изпълнението на времевия график на
проекта;

висше образование в областта на  технически
/природни/ или стопански науки

специфичен опит минимум 3 год.   в
подготовката, управлението и/или изпълнението на проекти и/или програми;
добри компютърни умения

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.16.50 лв/ч

8 ч/ден
максимален брой 8448 човекочасове за срока на проекта, вкл. полагагаемия
платен год. отпуск от 20 раб. дни

3

Финансист на проекта
Осъществява контрол върху финансовите операции, като следи за
целесъобразното   и законосъобразно разходване на средствата по
проекта; осъществява контрол по разходването на средствата, съгласно
утвърдения бюджет на  проекта; организира и следи за планирането,
проследяването и отчитането на паричните потоци по проекта; участва в процеса
на верификация на представените от изпълнителите  по отделните договори
фактури; консолидира и обобщава  данните и подадената от партньорите
финансова и счетоводна информация при изготвяне на междинни и окончателни и
финансови отчети.

висше икономическо или финансово образование със
степен Магистър/Бакалавър

специфичен опит по финансово управление и водене на
счетоводство – мин. 5 г.; опит в управление на проекти, в т.ч. с европейско
финансиране – мин. 3 год., опит в бюджетно финансирани дейности и държавните
помощи е предимство; умения за работа със счетоводни продукти или платформи

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.16.50 лв/ч

 4 ч/ден
максимален брой 4235 човекочасове за срока на проекта

4

Експерт инвестиционна дейност
планира, контролира и координира изпълнението на дейности, услуги и СМР за
проектиране и строителство, осигурява и проверява съответната документация
осъществява цялостна координация между участниците в строителния процес;
контрол върху графиците на изпълнение; следи за законосъобразното изпълнение
на възложените СМР; следи за качеството за извършваните СМР, за спазване на
строителните технологии и качеството на влаганите материали; подпомага
изграждането на научно-изследователската инфраструктурата в кампус „Гео
Милев“

висше техническо образование, специалност
„Промишлено и гражданско строителство” (ПГС) или сходно образование,

професионален опит: минимум 7 г.; участие като
консултант или член на екип в успешно завършени проекти финансирани по
оперативна програма или с национално и/или международно финансиране ще се
счита за предимство

20 лв/ч

8 ч/ден
максимален брой 8368 човекочасове за срока на проекта, вкл. полагагаемия
платен год. отпуск от 20 раб. дни

5

„ИТ специалист
подпомага екипа за управление на проекта  чрез изпълнение и
актуализиране на ефективни ИТ решения за дейностите по проекта; предлага
ефективни хардуерни и софтуерни решения за работата на бенефициентите по
проекта; осъществява текуща поддръжка на интернет страницата на проекта;
анализира ефективността на внедрените програмни продукти и системи и
организацията на информационните потоци и предлага решения за подобряване на
работата; съдейства на ЕУП за съхранение на информация; създаване и подържане
на бази с данни за проекта и участниците в него

висше  по  информатика,
инфор-мационни технологии, инженерство или други сходни области, с
образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър,

специфичен опит мин. 3 години в  областта на
информационните и комуникационни технологии, операционните системи, системи
за управление на база данни и основни приложни програмни продукти,
информационна сигурност.

взависи-мост от специфич-ния опит, мин.15 лв/ч

8 ч/ден; максимален брой 8368 човекочасове за срока
на проекта, вкл. полагагаемия платен год. отпуск от 20 раб. дни

*
посочената ставка включва и разходите за здравни и осигурителни вноски за
сметка на работодателя

Необходими документи за кандидатстване:

1.   Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Института по обща и неорганична химия – БАН (Ръководител на проекта)  с посочване на проект  BG05M2OP001-1.001-0008-С03 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

2.   Автобиография (CV европейски формат);

3.   Диплома за завършено висше образование;

4.   Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:
При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация/опит. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.
Документи се приемат от 22.07.2019 г. до 29.07.2019 г. всеки работен ден от 10:00 ч. до 17.00 ч.  в сградата на Институт по обща и неорганична химия – БАН, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.11, ет. 3 ст.302, или на следната електронна поща: info@svr.igic.bas.bg
Етапи на конкурса:
1. Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до събеседване на тези, които отговарят на изискванията и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на ИОНХ -БАН на адрес: www.igic.bas.bg
2. Събеседване с допуснатите кандидати.
3. Публикуване на списък с избраните експерти на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www.igic.bas.bg
За допълнителна информация:
лице за контакти: Ангелина Златкова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 979 2560

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА
ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

  Длъжност в екипа

   Класирани кандидати

1. Юрист на проекта 1. Гергана Пашева
2. Христо Иванов
2. Експерт ЗОП 1. Боряна  Петкова
2. Гергана Пашева
3. Анелия Мутафова
4. Христо Иванов
3. Експерт ЗОП 1. Боряна Петкова
2. Анелия  Мутафова
4. Експерт ЗОП 1. Боряна  Петкова
2. Анелия Мутафова
5. Счетоводител Няма кандидати
6. Експерт мениджър проект (организатор дейности) 1. Иво Баев
2. Мирелла  Данова
7. Експерт връзки с обществеността и масова комуникация 1. Радостина Камбурова-Михайлова

Класираните на първо място кандидати се поканват да подадат документи за сключване на трудов договор в срок от 5 работни дни от получаване на поканата. Кандидат, който в посочения срок не подаде документи или не представи уважителни причини за отлагане на назначаването за не повече от 2 седмици, считано от датата на уведомлението от страна на експерта, се приема, че кандидатът се отказва от позицията. Тогава класираният на следващо (второ и т.н.) място ще бъде поканен при същите условия. Кандидат, подал заявление за повече от една длъжност и класиран на първо място има право да избере длъжността, на която да бъде назначен, след което се поканва експертът класиран на второ място.

За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail:  info@svr.igic.bas.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ – ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03:  „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА  ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

Допуснати кандидати*

Длъжност в екипа**, за която е кандидатствал
експертът

Боряна Кирилова Петкова Експерт ЗОП
Гергана Илиева Пашева Юрист на проекта
Експерт ЗОП
Христо Василев Иванов Юрист на проекта
Експерт ЗОП
Иво Стоянов Баев Експерт мениджър проект
(организатор дейности)
Радостина Стефанова Камбурова-Михайлова Експерт връзки с обществеността и масова комуникация
Анелия Петрова Мутафова Експерт ЗОП
Мирелла Тихомирова Данова Експерт мениджър проект (организатор дейности)

*Списъкът на кандидатите е по реда на подаване на документите
**За длъжност счетоводител няма подадени заявления
Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 18 юли 2019 г. и 19 юли 2019 г. от 10:00-13:00 ч. в гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, сградата на Института по обща и неорганична химия (ИОНХ – БАН), кабинет 303.
За допълнителна информация:
тел. 02 979 25 60
e-mail: info@svr.igic.bas.bg

МАТЕРИАЛИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ
НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ
ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 И СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕФРР

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C03: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН, обявява
конкурс за заемане на следните позиции в екипа за управление на проекта:

1 Юрист на проекта- висше образование, право професионален опит минимум 7 год.
по специалността

2 Експерт ЗОП- висше образование, право професионален опит минимум 7 год. по
специалността

3 Експерт ЗОП- висше образование, магистър в областта на правни или стопански
науки професионален опит минимум 7 год. по специалността

4 Експерт ЗОП- висше образование, магистър в областта на правни или стопански
науки професионален опит минимум 5 год. по специалността

5 Счетоводител-висше образование, магистър в областта на стопанските науки
професионален опит минимум 7 год. в областта на счетоводството;

6 Експерт мениджър проект (организатор дейности) висше образование, магистър в
областта на правни, технически или стопански науки специфичен опит минимум 5
год.

7 Експерт връзки с обществеността и масова комуникация висше образование,
магистър специфичен опит минимум 3 год. в областта на връзките с обществеността
и масовата комуникация

Допълнителна информация тук:

Презентации на проекта BG05M2OP001-1.001-0008-С02
Национален център по мехатроника и чисти технологии
на чл.-кор. Константин Хаджииванов (председател на УС на Проекта)
на тема: http://www.igic.bas.bg/sresta-s-biznesa_prezentacia_k-hadjiivanov/
на чл.-кор. Тони Спасов(член на УС на Проекта)
на тема: Възможности за провеждане на авангардни изследвания с приложения в чистите технологии

Дипляна на проекта
BG05M2OP001-1.001-0008-С02
Национален център по мехатроника и чисти технологии
тук

СРЕЩА
НА БИЗНЕСА С НАУКАТА

Представяне на проекта
BG05M2OP001-1.001-0008-С02
Национален център по мехатроника и чисти технологии

Понеделник, 17 декември 2018 г.

София

Клъстер
„Мехатроника и автоматизация“
Спесима ООД
ул. „Владимир Балан“ №8

Програма

Зала ет. 2

Модератор: д-р инж. Венцислав Славков, основател
и управител на фирма СПЕСИМА ООД, асоцииран партньор по Проекта

15:00  – 15:20

чл.-кор. Константин Хаджииванов, председател на УС на Проекта
Центърът за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии – сериозен
шанс  за ускоряване на преноса на научно базираните иновации към бизнеса

15:20 – 15:40

проф. Георги Тодоров, член на УС на Проекта
Научноизследователски капацитет за осигуряване на иновативни решения по
мехатроника в подкрепа на българската индустрия и подготовка на
висококвалифицирани специалисти

15:40 – 16:00

чл.-кор. Тони Спасов, член на УС на Проекта
Възможности за провеждане на авангардни изследвания с приложения в чистите
технологии

О Б Я В А
ИНСТИТУТ ПО ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
За назначаване на длъжност „изследовател“ по  проект
BG05M2OP001-1.001-0008-С02  „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ
ТЕХНОЛОГИИ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж
2014-2020 г“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
Свободни позиции – един брой за изледовател, който да изпълнява функции и
задължения в научния екип на проекта както следва:

Длъжност (функции)
в научния екип

Образование/квалификация

Професионален опит

Изследовател, работещ
по научни и научно-приложни проекти
и задачи

Висше, образователна степен „магистър“ или
еквивалентна
в професионално направление „Природни науки, математика и информатика“ или
„Технически науки“

Специфичен опит
не се изисква

Необходими документи за кандидатстване:

1.   Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на НА ИНСТИТУТА ПО ОБЩА  И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ-БАН. с посочване на проект проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02  „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
2.   Автобиография (CV европейски формат);
3.   Диплома за завършено висше образование;
4.   Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка:
При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.
Документи се приемат от 07.12.2018 г. до 14.12.2018 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 11, ет. 3, канцелария

Етапи на конкурса:

1.   Разглеждане на документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията  и публикуване на списък на допуснатите кандидати на страницата на
ИОНХ.-БАН на адрес: http:/ www@igic.bas.bg ; срок до . 15.12.2018 г.
2. Събеседване с допуснатите кандидати от 10:00 до 12:00 ч. на 17.12.2018 г.
3. Публикуване на списък с избраните изследователи  на страницата на ИОНХ-БАН на адрес: www. igic.bas.bg.; срок до 18.12.2018 г.
За допълнителна информация:
лице за контакти: Нели Велинова
e-mail: info@svr.igic.bas.bg
тел: 02 9792560

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008-C02: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Водещата организация, Институт по обща и неорганична химия – БАН
обявява конкурс за заемане на следните позиции в екипа за управление на проекта:

Длъжност: Експерт -архитект
Висше образование
Специфичен опит в организация и извършване на контрол на дейности по проектиране, СМР и строителен надзор – минимум 7 години 20

Асистент на ръководителя на проекта
Висше образование
Специфичен опит в изпълнението/администрирането на проекти – минимум 3 години пълен работен ден

допълнителна информация: тук

(23.10.2018)

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ
„Мехатроника и чисти технологии“

ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-1.001 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ“  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020  /ОПНОИР 2014-2020/

(19.12.2016)

ОБЯВА ЗА АСОЦИИРАН ПАРТНЬОР

Приложение 1-Апликацонна форма – асоцииран партньор
Приложение 2a – Декларация относно избягване на конфликта на интереси за асоциирания партньор
Приложение 3a – Декларация относно съвместно осъществяваните дейности с асоциирани партньор
Приложение 4 – Методология за оценка и подбор

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание т. 12.3 от Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения

BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ (Условията) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1: „Научни изследвания и технологично развитие“ и във връзка с предстоящо изготвяне на формуляр за кандидатстване, Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН започва процедура по подбор на асоциирани партньори.

Подборът има за цел да набере асоциирани партньори, които са заинтересовани от реализацията на проекта и ще участват в изпълнението на дейностите по него, но няма да разходват средства от безвъзмездната финансова помощ, тъй като на основание т. 12.3 от Условията „разходите, направени от асоциираните партньори, са недопустими за възстановяване по оперативната програма“.

Повече информация за оперативната програма, както и за конкретните условия за кандидатстване, може да бъде намерена на следния електронен адрес: http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=410.

Общи условия за кандидатстване

В настоящата процедура може да участва всеки заинтересован икономически оператор (юридическо лице), който отговаря на посочените по-долу изисквания.

Недопустими кандидати за асоциирани партньори са:

a) членове на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващи такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководителя на управляващия орган;

б) попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Одобрените кандидати ще бъдат включени като асоциирани партньори в съвместната подготовка и/или техническото изпълнение на проекта, или на предварително заявени в проекта дейности.

Основни критерии за оценка

Всички кандидати, участващи в настоящата процедура, ще бъдат оценявани по посочената по-долу точкова система, спрямо правно-организационната си форма.

I. Кандидатите за асоциирани партньори, които представляват „организация за научни изследвания и разпространение на знания“ по смисъла на т. 15, буква бб от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (2014/C 198/01) (Рамката) ще бъдат оценявани съгласно следните критерии:

1. Публикации в научни списания и книги, реферирани в SCOPUS и WoS
2. Брой ЕRC грантове, позиции на координатор в програми по РП7 или „Хоризонт 2020“
3. Регистрирани патенти и патентни заявки в СОИС, европейски и/или американски патентни ведомства
4. Брой иновативни дружества (spin outs, spin-offs)в тематична област на ИСИС – „Мехатроника и чисти технологии“

II. Кандидатите за асоциирани партньори, които представляват „бизнес организация“ ще бъдат оценявани съгласно следните критерии:

1. Брой на партньорства с други организации за научни изследвания
2. Инвестиции в „чисти технологии за производство, съхранение и потребление на енергия (слънчева, ветрова, биоенергия) и енергийни системи – батерии, водород и горивни елементи, суперкондензатори, хибридни системи,
електромобилност, в т.ч. електрически превозни средства (пътни и непътни), електрически и водородни зарядни станции“.
3. Наличие на стратегия за иновации, включително съществуване на политика и правила относно интелектуалната собственост
4. Участие в текущи и/или приключили иновационни проекти (национални и европейски) през последните пет години (2011-2015).

Начин на оценяване на кандидатите

Кандидатите за асоциирани партньори ще бъдат оценявани от назначена за целта комисия като първите 5 кандидати, получи най-голям брой точки като сбор от оценките по посочените по-горе показатели ще бъдат поканени на събеседване, на което ще бъде обсъдено в детайли потенциалното партньорство.

Събеседването няма да бъде част от методиката за оценка на кандидатите и също ще има само и единствено информативен характер.

В случай на необходимост, Комисията може по всяко време да изисква от кандидатите допълнителни документи, информация, разяснения и доказателства за твърдените от тях обстоятелства.

Начин на кандидатстване

Комплектът документи, които кандидатите за асоциирани партньори следва да представят трябва да съдържа всички описани по-горе документи, в т.ч. Опис на представените документи и Административни сведения за кандидата – съгласно приложения образец – в оригинал или заверено с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и печат на кандидата, ксерокопие.

Документи за кандидатстване се приемат всеки работен ден от  9:30 ч. до 17 ч. до 15.01. 2017 г. в сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН, находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.10 или на следната електронна поща: CoC_IEES@iees.bas.bg

Етапи на процедурата

Начало: 15.11. 2016 г.

Край: 15.01. 2017 г.

Списъкът на кандидатите, подали документи за участие, както и списъкът с одобрените кандидати и получените оценки, ще бъде публикуван в срок до 15.01. 2017 г. на сайта на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН: www.iees.bas.bg и на сайта на Единен център за Иновации на БАН http://www.jic-bas.eu/.

За допълнителна информация:

Име, фамилия и длъжност: Ивета Бошнакова, секретар Организация: Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН
Телефон/ факс: +359 (2) 8722 543
e-mail: iees@bas.bg

Пълният текст на поканата можете да свалите от тук.