"> Прахов рентгенов дифрактометър | IGIC BAS

Прахов рентгенов дифрактометър

Лице за контакт:

Проф. д-р Даниела Ковачева

ел. поща: didka@svr.igic.bas.bg
тел. 02 979 2587

Bruker D8 Advance с LynxEye детектор на фирма Bruker

С D8 ADVANCE има възможност да се изпълняват широк спектър от приложения – от рутинни качествен и количествен фазов анализ, през определяне размер на кристалити и микронапрежения до определяне на кристална структура. Позволява анализ на поликристални прахообразни и синтеровани проби от неорганични и органични съединения, включително метали, сплави, керамика, композити, поликристални тънки филми и др.
Неговите възможности са генератор с мощност до 3KW, керамична рентгенова тръба с мощност 2,4 KW и Cu-анод. Гониометърът е вертикален θ/θ. Системата включва набор от оптични компоненти на първичния и вторичния лъч, и система за въртене на пробата. Регистрацията на рентгеновата дифракционна картина се извършва с помощта на линеен твърдотелен детектор LynxEye даващ възможност за бърз и висококачествен запис на дифракционната картина. За анализ на данните се използват софтуерните пакети DIFFRACplus и Topas и базата данни ICDD PDF-2 (2014).