"> Проекти | IGIC BAS

Проекти

Министерства и ведомства

Теоретичен подход за оценка на енергийния пренос в оптично активни комплекси на Eu(III) с ароматни фосфиноксиди

№ ПМС 203/19.09.18 г

Програма:                            НП „Млади учени и постдокторанти“

Ръководител:                        Цветан Захариев

Анотация:

Продължителност:                 2020

ИОНХ                                      Водеща организация


Теоретично изследване на тавтомерно и конформационно равновесие при цитозин и нуклеозидите цитидин и дезоксицитидин

Програма:                            НП „Млади учени и постдокторанти“

Ръководител:                      Нина  Стоянова-Нанкова

Анотация:

Продължителност:                 2020

ИОНХ                                      Водеща организация


Пребиотична химия – механизъм на реакция на образуване на хипоксантин от карбамид

Програма:                            НП „Млади учени и постдокторанти“

Ръководител:                        София Славова

Анотация:

Продължителност:                 2020

ИОНХ                                      Водеща организация


Национална програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“РМС

577/17.08.2018

Програма:                            Национална програма – МОН

Ръководител:                        доц. д-р Паунка Василева

Анотация:

Продължителност:                 2018 – 2022

ИОНХ                                      Съизпълнител


Национална програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“

ДСД-4

Програма:                                Национална програма – МОН

Ръководител:                           доц. д-р Диана Рабаджиева

Анотация:

Продължителност:                  2018 – 2022

ИОНХ                                        Съизпълнител


Национална програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ Е+

Програма:                               Национална програма – МОН

Ръководител:                          проф. д-р Радостина Стоянова

Анотация:

Продължителност:               2018 – 2022

ИОНХ                                     Съизпълнител


Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали техните приложения , както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (ИНФРАМАТ)

Д01-155/28.08.2018

Програма:                               Национална програма – МОН                               

Ръководител:                          проф. д-р Радостина Стоянова

Анотация:

Продължителност:                 2018 – 2019

ИОНХ                                     Съизпълнител


Научна инфраструктура „Съхранение на енергия и водородна енергетика“ (НИ СЕВЕ)

Д01-160/28.08.2018

Програма:                             МОН

Ръководител:                       проф. д-р Радостина Стоянова

Анотация:

Продължителност:               2018 – 2019

ИОНХ                                    Съизпълнител


Реакторни изпитания и тестове на катализатори за каталитично изгаряне

Финансираща фирма:                  фирма Халдор Топсо, Дания

Ръководител:                                проф. д-р Антон Найденов

Анотация:

Продължителност:                        2014 – 2019

ИОНХ                                             Водещ


Структура и стабилност на флавоноиди в полярни разтворители

ПМС 203/19.09.18 г.

Програма:                                НП „Млади учени и постдокторанти“

Ръководител:                           ас. София Славова

Анотация:

Продължителност:                   2019

ИОНХ                                        Водещ


Изясняване на афинитета на 2-карбамидо-1,3-индандион към нуклеотидите на нуклеиновите киселини и свързаното с това приложение като биомаркер и антитуморно средство

ПМС 203/19.09.18 г.

Програма:                                  НП „Млади учени и постдокторанти“

Ръководител:                            ас. Нина Стоянова-Нанкова

Анотация:

Продължителност:                  2019

ИОНХ                                       Водещ


Нови подходи за получаване на  натриево-железни фосфати като алтернативни катодни материали за хибридно-йонни батерии (NAFEPHOS)

ПМС 203/19.09.18 г.

Програма:                               НП „Млади учени и постдокторанти“

Ръководител:                          гл. ас. д-р Таня Бояджиева

Анотация:

Продължителност:                 2019

ИОНХ                                      Водещ


Изследване на адсорбционните свойства на растителни материали по отношение на медни (II) йони с оглед пречистване на замърсени води

Програма:                                   „Програма за подпомагане на млади  учени и докторанти – 2017“

ПМС № 347/08.12.2016г

Ръководител:                              Лидия Иванова

Продължителност:                     2017 – 2019

ИОНХ                                           Водещ