"> Проекти | IGIC BAS

Проекти

Оперативни програми

Национален център по мехатроника и чисти технологии

BG05M2OP001-1.001-0008-C02

Програма:                                    ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Ръководител:                               проф. д-р Пламен Стефанов

Продължителност:                      2018 – 2023

ИОНХ                                          Водещ

Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия

Оперативни програми на структурните фондове (ХИТМОБИЛ)

BG05M2OP001-0014-C01

Програма:                                    ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Ръководител:                               проф. д-р Радостина Стоянова

Продължителност:                      2019 – 2023

ИОНХ                                          Съизпълнител

Energy efficient MOF-based Mixed Matrix Membranes for CO2 Capture (M2CO4)

Програма:                                    FP7-ENERGY-2013-1

Ръководител:                               чл. кор. проф. дхн Константин Хаджииванов

Продължителност:                      2014 – 2017

ИОНХ                                           Съизпълнител

Модернизиране на инфраструктурата на ИОНХ-БАН за повишаване на иновативния му капацитет и конкурентоспособност в областта на еко технологиите и технологии свързани със здравето на хората
BG161PO003-1.2.04-0065-C0001

Програма:                                    Европейски фонд за регионално развитие ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Ръководител:                                проф. д-р Пламен Стефанов

Продължителност:                      2013 –  2015

„Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от дизайн до иновации”
BG051PO001-3.3.06-0050

Програма:                                    Европейски  Социален Фонд 2007 –  2013 ОП „Развитие На Човешките Ресурси”

Ръководител:                               чл. кор. проф. дхн Константин Хаджииванов

Продължителност:                      2012 –  2015

Центърът за трансфер на технологии с екологична насоченост и иновации в областта на неорганичната химия (TRANSMISSION)

BG 2005/017-353.10.06

Програма:                                    Европейския Съюз и Република България по Програма PHARE

Продължителност:                      2007

Център за многофункционални материали и нови процеси с отношение към околната среда (MISSION)

EC-INCO-CT-2005-0164

Програма:                                    Европейска комисия

Ръководител:                               чл. кор. проф. дхн Константин Хаджииванов

Продължителност:                      2005 – 2008