"> Процедури по ЗРАСРБ | IGIC BAS

Процедури по ЗРАСРБ

Доцент

Изисквания:

 • Кандидатът да е придобил образователната и научна степен „доктор“;
 • Да е регистриран в НАЦИД за придобита образователна и научна степен „доктор“;
 • Не по-малко от две години:

– да е заемал академичната длъжност „асистент”, „главен асистент”, или

– да е бил преподавател, включително хоноруван, или член на научноизследователски екип във висше училище или научна организация, или

– да е бил специалист от практиката и да има доказани постижения в своята област;

 • Да отговоря на съответните минимални изисквания на БАН и на допълнителните изисквания на ИОНХ за доцент (Приложение 1 на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИОНХ-БАН);
 • Да няма доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове.

Необходими документи:

 1. Заявление до Директора на ИОНХ за участие в конкурса;
 2. Копие от обявата в Държавен вестник;
 3. Автобиография;
 4. Диплома за образователната и научна степен „доктор”;
 5. Медицинско свидетелство (ако не е служител на БАН);
 6. Свидетелство за съдимост (ако не е служител на БАН);
 7. Удостоверение за минимум двугодишен стаж по специалността;
 8. Справка за преподавателска дейност (ако има такава);
 9. Общ списък на публикациите;
 10. Общ списък на цитати;
 11. Списъци на участия в конференции, проекти, изобретения и други научно-приложни разработки;
 12. Други материали които илюстрират квалификацията на кандидата (грамоти, награди, удостоверения за специализация и др.(ако има такива);
 13. Справка за изпълнение на минималните национални и допълнителни изисквания за академичната длъжност „доцент“ (Приложение 1), към която се прилагат необходимите доказателства:

          а) Монография или списък на публикации, включени в група показатели“В“.

          б) Списък на публикации, и изобретения, патенти (придружени с доказателствен материал) и др. включени в група показатели „Г“.

          в) Списък на цитирания в научни издания, включени  в група показатели „Д“ – реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (Web of Science и Scopus).

          г) Списък на изпълнените показатели и доказателствен материал (ака има такъв) в група показатели „Ж“.

          д) Хабилитационна разширена справка за научните приноси (приноси в трудовете, включени в група показатели „В“), представляваща кратко изложение, в което кандидатът описва мястото на проведените изследвания в съответната научна област и своите лични приноси. Хабилитационната справка трябва да съдържа: 1. Въведение, в което накратко се описва същината на изследваните научни проблеми и тяхното място сред изследванията на другите изследователи в тази област; 2. Основни научни приноси, в които кандидатът подробно и изчерпателно описва конкретните оригинални научни приноси, с които кандидатства в конкурса; 3. Библиография, в която ясно са разграничени статиите, с които кандидатът участва в конкурса, от другите статии на кандидата и от статиите на други автори.

         е) Кратка авторска справка за оригиналните научни приноси в трудовете за конкурса включени в група показатели „Г“;

 1. Отпечатъци на публикациите, включени в конкурса.
 2. Разделителен протокол (ако е необходимо);

Всички необходими документи се предават в 1 хартиено и в 7 електронни копия. Допълнително хартиено копие се предоставя при поискване от рецензент.