"> Процедури по ЗРАСРБ - 1 | IGIC BAS

Процедури по ЗРАСРБ – 1

Доктор на науките

Изисквания:

 • Кандидатът да притежава образователната и научна степен „доктор”;
 • Да е регистриран в НАЦИД за придобита образователна и научна степен „доктор“;
 • Да отговаря на съответните минимални изисквания на БАН и допълнителните изисквания на ИОНХ за научната степен “доктор на науките“ (Приложение 1 на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИОНХ-БАН);
 • Да е подготвил дисертационен труд, съдържащ теоретични обобщения и решения на големи научни или научноприложни проблеми, които съответстват на съвременните постижения и представляват значителен и оригинален принос в науката. Дисертационният труд да е подготвен самостоятелно и не може да повтаря буквално темата и значителна част от съдържанието на представения за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

Необходими документи за защита:

 1. Автобиография;
 2. Диплома за образователната и научна степен „доктор”;
 3. Общ списък публикации;
 4. Общ списък на цитатите;
 5. Дисертационен труд в 3 екземпляра;
 6. Автореферат в 7 екземпляра;
 7. Справка за изпълнени минимални и допълнителни изисквания за научната степен “доктор на науките” (Приложение 1), към която се прилагат необходимите доказателства:

а) Списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки (придружени с доказателствен материал) включени в група показатели „Г“.

б) Списък на цитирания в научни издания, включени  в група показатели „Д“ – реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (Web of Science и Scopus).

 1. Отпечатъци на публикации, включени в дисертационния труд.
 2. Други документи и доказателствени материали, свързани с представянето на приносите в дисертационния труд;

Всички необходими документи се предават в 1 хартиено и в 7 електронни копия. Допълнително хартиено копие се предоставя при поискване от рецензент.