"> П. Конова | IGIC BAS

П. Конова

На 03 октомври 2011 г. се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

Нискотемпературно хетерогенно-каталитично окисление на СО и органични съединения

на Петя Миткова Конова, редовен докторант в ИОНХ-БАН

Професионално направление 4.2. „Химически науки”
Научна специалност „Неорганична химия” 01.05.02.

Автореферат: BGEN    Рецензии: 12   Становища: 123

Научни ръководители:
Проф. дхн Димитър Механджиев
Доц. д-р Антон Найденов

Председател на научното жури:
Доц. д-р Марияна Христова

Членове на научното жури:
Проф. дхн Славчо Раковски – рецензент
Доц. дхн Таня Христова – рецензент
Доц. д-р Васко Идакиев
Доц. д-р Антон Найденов