"> П. Цветков | IGIC BAS

П. Цветков

На 15 юни 2015 г. се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

Синтез и изследване на оксиди с перовскитов тип структура и кристалографски равнини на срязване

на Петър Цветанов Цветков
задочен докторант в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. „Химически науки”
научна специалност „Химия на твърдото тяло” 01.05.18.

Автореферат: BG    Рецензии: 12   Становища: 123

Научен ръководител:
Проф. д-р Даниела Ковачева

Председател на научното жури:
Проф. д-р Даниела Ковачева

Членове на научното жури:
Проф. д-р Огнян Петров – рецензентт
Доц. д-р Велин Николов – рецензент
Проф. д-р Томас Керестеджиян
Доц. д-р Борис Шивачев