"> София Славова | IGIC BAS

София Славова

Hа 01 юни 2021 г. от 14.00 часа в зала Болцман на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 4, ст. 427, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Механизми на пребиотични реакции на основата на формамид – ab initio моделиране“

 на София Славова, докторант на самостоятелна подготовка в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност (Теоретична химия)

Автореферат: BG  ENG

РЕЗЮМЕТА на статиите, представени за придобиване на образователна и научна степен „доктор” BG  ENG

Научен ръководител:

проф. дн Венелин Енчев

Председател на научното жури:

доц. д-р Ивелина Георгиева – становище BG  ENG

Членове на научното жури:

проф. дн Соня Илиева – рецензент BG  ENG

проф. дн Васил Делчев – рецензент BG  ENG

проф. д-р Наташа Трендафилова – становище BG  ENG

доц. д-р Диана Чешмеджиева – становище BG  ENG

 Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИОНХ-БАН.