"> спектрометър за електронен парамагнитен резонанс | IGIC BAS

спектрометър за електронен парамагнитен резонанс

Лице за контакт:

Проф. д-р Радостина Стоянова
ел. поща:
 radstoy@svr.igic.bas.bg
тел. 02979 3915

EMXplus10/12, Bruker BioSpin GmbH

Електронният парамагнитен резонансен спектрометър (EMXplus EPR спектрометър)  е на  производител Bruker
ЕПР е недеструктивен метод за изследване на парамагнитни вещества (т.е. съдържащи несдвоени спинове) под формата на прахови проби, монолитни образци, разтвори и др. Намира приложение в различни научни области като химия, физика, медицина, фармация, биохимия, геология, археология (включително датиране), както и определяне на качеството на храни и напитки, производство на стъкла и керамика и др.
Апаратът позволява пробите да бъдат облъчени с две честоти на електромагнитно лъчение, съответно за X-обхвата – 9.4GHz и за Q-обхвата – 35 GHz. Стойностите на електромагнитното поле, взаимодействащо си с несдвоените електрони в пробата, са от 0 до 0.8 T за X обхвата и от 0.8 до 1.4 Т за Q  обхвата. Съществува възможност за усилване на електромагнитното поле до 1.7 T. Налична е UV система, даваща възможност за изследване на фотоактивни вещества. Измервания в широк температурен интервал: от 100 до 600 К. Софтуер „Симфония“ за определяне на параметрите на ЕПР спектрите.

Висока чувствителност – до 106ppm за твърдофазни проби и до 10-2÷10-3mol/l за течности. Прободържатели са кварцови тръбички с диаметър съответно 2, 3 и 4 mm и плоска кварцова кювета за течности.

Прилага се за изследване на парамагнитни йони като манган, мед, кобалт, хром, желязо, никел, ванадий, платина и др., анализ на свободни радикали в твърдо и течно състояние и изчисляване на концентрация на парамагнитни йони и радикали.