"> Студентски програми | IGIC BAS

Студентски програми

Студентски програми

  • ИОНХ е регистрирана обучаваща организация за провеждане на студентски практики, Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР
  • ИОНХ предлага Стажантска програма за български и чуждестранни студенти с основни знания и интерес в областта на химията. С програмата се предоставя възможност за придобиване на нови познания и практически умения, за професионално развитие и придобиване на опит от специалисти в областта на неорганичната химия.

Ученически програми

Проект:  Приложение на нанотехнологиите в електрониката и медицината (Д01 -100/ 27. 05. 2019 г.)

Програма: Ученически институт на БАН (УчИ-БАН), програмата „Образование с наука“ по проект за формиране на Малки учебно-изследователски общности:

Ръководител: гл.ас Мария Ганчева