"> Материали и процеси за опазване на околната среда | IGIC BAS

Материали и процеси за опазване на околната среда

Научна тематика

Усилията на учени от лаборатория „Материали и процеси за опазване на околната среда” са насочени към разработване на нови типове катализатори за приложение при каталитични реакции с цел опазване на околната среда като пълно окисление на летливи органични вещества (ЛОС, включително метан), редукцияв на азотни оксиди и окисление на въглероден оксид.  Систематичните изследвания са съсредоточени върху експериментална оценка и математично моделиране на реакционата кинетика с цел адаптиране на експерименталните техники към разработването на структурирани катализатори на основата на алуминий – съдържащи стомани, анодизиран алуминий, керамики и др.

Синтезират се активни наноразмерни и наноструктурирани материали (катализатори) от нанесени метали или метални оксиди, с оптимална ефективност при очистване на емисии от отпадни газове (летливи органични вещества и азотни оксиди); синтез и изследване на минерални и въглеродни сорбенти за очистване на парникови газове; изследване на текстурни и повърхностни свойства на материали; механизъм на хетерогенно-каталитични реакции;

Нашите изследвания са насочени към възможностите за оползотворяване на отпадни материали от хранително-вкусови и парфюмериини производства, ТЕЦ и други  като възобновяем ресурс чрез преработването му до продукти с добавена стойност и насочена приложимост за опазване на околната среда. Проучванията са  концентрирани в три основни направления: скрийнинг на ефективни сорбенти за очистване на замърсени води от йони на тежки метали, багрила и пигменти, оптимизация на процесните параметри и изясняване на механизма на сорбция.

Подбрани публикации

1) R. Velinova, R, S. Todorova, S, B. Drenchev, , G. Ivanov, M. Shipochka, P. Markov, D. Nihtianova, D. Kovacheva, A.V. Larin, A. Naydenov,
Complex study of the activity, stability and sulfur resistance of Pd/La2O3-CeO2 -Al2O3 system as monolithic catalyst for abatement of methane,
Chemical Engineering Journal, Volume 368, 2019, 865-876, IF 6.74, Q1

2) I. Spassova, N. Stoeva, R. Nickolov, G. Atanasova, M. Khristova,
Impact of carbon on the surface and activity of silica-carbon supported copper catalysts for reduction of nitrogen oxides,
Applied Surface Science 369, 2016, 120–129, ISI IF:4.439, Q1

3) P. Vassileva (Novachka), A. Detcheva, S. Uzunova, I. Uzunov, D.Voykova,
Equilibrium and kinetic studies on the removal of some metal ions using biogenic amorphous silica.
(2016) Separation Science and Technology, 51 (5), pp. 797-806, IF 1.2, Q3

4) B. Ivanov, I. Spassova, M. Milanova, G. Tyuliev, M. Khristova,
Effect of the addition of rare earths on the activity of alumina supported copper cobaltite in CO oxidation, CH4 oxidation and NO decomposition,
J. Rare Earths. 33, 2015, 382-390. ISI IF:2.524, Q2

5) P. Stefanov, S. Todorova, A. Naydenov, B. Tzaneva, H. Kolev, G. Atanasova, D. Stoyanova, Y. Karakirova, K. Aleksieva,
On the development of active and stable Pd-Co/γ-Al2O3 catalyst for complete oxidation of methane,
Chemical Engineering Journal, 266, 2015, 329-338, IF 5.2, Q1

Сътрудничества

Институт по химия, технология и металургия, Център по катализ и химично инженерство – Сръбската академия на науките и изкуствата

Служители:

Антон Найденов

професор д-р., ръководител Лаборатория

Call: + 359 2 979 25 36

Email: naydenov@svr.igic.bas.bg

  Иванка Спасова

  професор д-р

  Call: 02/9793566

  Email: ispasova@svr.igic.bas.bg

   Паунка Новачка (Василевa)

   доцент д-р

   Call: 02/9792541

   Email: pnovachka@svr.igic.bas.bg

    Даниела Стоянова

    доцент д-р

    Call: 02/9793907

    Email: dsto@svr.igic.bas.bg

     Ралица Велинова

     доцент, д-р

     Call: + 359 2 979 3571

     Email: raligeorgieva@svr.igic.bas.bg, raligeorgieva@abv.bg

      Петя Конова

      гл. асистент д-р

      Call: 02/9793907

      Email: konova@svr.igic.bas.bg

       Георги Иванов

       химик

       Call: 02/9793909

       Email: givanov@svr.igic.bas.bg

        Димитринка Войкова

        химик

        Call: 02/9792555

        Email: dimitrinka@svr.igic.bas.bg

         Катерина Тумбалова

         техник-химия

         Call: 02/9793907

         Email: katerinatumbalova@mail.bg

          Проекти

          Водещ изследовател от ИОНХ:
          проф. д-р Р. Стоянова
          Период: 2018– 2023 г.

          прочети повече

          577/17.08.2018

          Ръководител от ИОНХ:
          доц. д-р Паунка Василева
          Продължителност: 2018 – 2022

          прочети повече

          КП-06-Н27/9

          Фонд „Научни изследвания“
          Водещ изследовател от ИОНХ:
          доц. д-р Е. Григорова
          Период: 2018-2021 г.

          прочети повече

          Възобновяема интегрирана система за елиминиране на органични замърсители от води и въздух, КП-06-Н29/2

          Програма: ФНИ
          Ръководител от ИОНХ: проф. д-р Даниела Ковачева
          Участник от ЛМПООС доц. д-р Иванка Спасова

          Моно- и поли-компонентни каталитични системи за пречистване на води и въздух онечистени с моделни замърсители

          Програма: ЕБР-БАН
          Ръководител от ИОНХ: гл.ас. д-р Даниела Стоянова
          Партньор: Институт по химия, технология и металургия, Център по катализ и химично инженерство - Сръбската академия на науките и изкуствата
          Период: 2020 -2022 г.