"> DTA –TG анализ | IGIC BAS

DTA –TG анализ

Апаратура:

DTA –TG: определяне на термични свойства с анализ на отделящите се газове

Описание:

Извършване на термичен анализ и с анализ на газова фаза чрез масспектрометрия

Цени без ДДС:

термичен анализ – 100 лв./час

термичен анализ с анализ на газова фаза чрез масспектрометрия 120 лв. / час

Контакти:

Доц. д-р Диана Рабаджиева

ел. поща: didiarab@svr.igic.bas.bg
d_rabadjieva@abv.bg
тел:         + 359 2 979 3554

Доц. д-р  Любомир Александров

ел.поща:  lubomir@svr.igic.bas.bg
тел.         + 359 2 979 3588