"> Management | IGIC BAS

Management

Director:

Prof. PhD Radostina Stoyanova
+359 2  979 39 15

radstoy@svr.igic.bas.bg,
director@svr.igic.bas.bg

Vice – director:
 

Assoc. Prof., PhD Lyubomir Aleksandrov

+359 2 979 25 36
naydenov@svr.igic.bas.bg

Scientific Secretary:

Assoc. Prof. PhD Ivelina Georgieva
+359 2  979 25 92
ivelina@svr.igic.bas

Chairman of Scientific Council:

Prof. PhD Reni Yordanova
+359 2 979 35 88
reni@svr.igic.bas.bg

Chairman General IGIC’s Assembly:

Prof. PhD Daniela Kovacheva
+359 2  979 25 87
didka@svr.igic.bas.bg

Chairman of Colloquium:

Prof. PhD Violeta Koleva
+359 2  979 35 66
vkoleva@svr.igic.bas.bg