"> Високотемпературни оксидни материали | IGIC BAS

Високотемпературни оксидни материали

Научна тематика

Изследванията на колектива са свързани със синтезирането на високотемпературни оксидни материали притежаващи, оптични, електрични и фотокаталитични свойства. Разработване на различни подходи за синтез down-up (метод на преохладената стопилка и зол гел технология) и up-down (механохимично активиране).

 1. Нетрадиционни стъкла и стъклокерамика с луминесцентни свойства.

Синтезиране на нетрадиционни стъкла с участие на оксиди на преходните и редкоземните елементи с цел оптимизиране на техните луминесцентни свойства. Термично и структурно охарактеризиране на аморфните фази (близък и среден порядък, окислително състояние, микронееднородности). Установяване на връзката между структурата и луминесцентните свойства на получените стъкла.

Получаване на стъклокерамика чрез принудителна кристализация на стъкла. Оптимизиране на технологичните параметри за получаване на стъклокерамика съчетаваща предимствата на стъклата и монокристалите с цел разработване на стъклокерамични материали с подобрени луминесцентни свойства;

 1. Прахове с луминесцентни и фотокаталитични свойства.

Зол-гелен синтез на органично-неорганични хибридни материали и композитни прахове, фазово и структурно охарактеризиране, фотокаталитични и луминесцентни свойства.

Механохимично активиран твърдофазен синтез на оксидни материали, изучаване параметрите на механохимично активиране, фазово и структурно охарактеризиране, фотокаталитични и луминесцентни свойства.

Подбрани публикации

1) Iordanova, M. Milanova, L. Aleksandrov, A. Khanna,
 Structural study of glasses in the system B2O3-Bi2O3-La2O3-WO3,
Journal of Non-Crystalline Solids, 481 (2018) 254-259, 

2) Aleksandrov, R. Iordanova, Y. Dimitriev, N. Georgiev, T. Komatsu,
Eu3+ doped 1La2O3:2WO3:1B2O3 glass and glass–ceramic”,
Optical Materials 36 (2014) 1366–1372, 

3) Bachvarova-Nedelcheva, R. Iordanova, K.L. Kostov, St. Yordanov,
Structure and properties of a non-traditional glass containing TeO2, SeO2 and MoO3”,
Optical Materials, 34 (11) (2012) 1781–1787, 

4) Koseva, A. Yordanova, P. Tzvetkov, V. Nikolov, D. Nihtianova,
Nanosized pure and Cr doped Al2-xInx(WO4)3 solid solutions”,
Materials Chemistry and Physics, 132 (2-3) (2012) 808-814, 

5) Mancheva, R. Iordanova, D. Klissurki, G. Tyuliev, B. Kunev,
Direct mechanochemical synthesis of nanocrystalline NiWO4”,
Journal of Physical Chemistry
, C 111 (2007) 1101-1104, 

Сътрудничества

 • Guru Nanak Dev University, Department of Physics, laboratory Sensors and Glass Physics Laboratory, India
 • Nagaoka University of Technology, Department of Materials Science and Technology, Nagaoka, Japan
 • Институт по минералогия и кристалография, “Акад. Иван Костов”, Българска академия на науките, София
 • Институт по електроника, “Акад. Емил Джаков”, Българска академия на науките, София
 • Институт по оптически материали и технологии, “Акад. Йордан Малиновски”, Българска академия на науките, София

Служители


Notice: Undefined offset: 0 in /home/igicbasb/public_html/wp-content/plugins/academix-core/academix-core.php on line 62

Рени Йорданова

професор д-р , ръководител Лаборатория

Call: + 359 2 979 35 88

Email: reni@svr.igic.bas.bg, reniglasses@gmail.com

  Йовка Косева

  доцент д-р

  Call: + 359 2 979 39 08

  Email: ikosseva@svr.igic.bas.bg

   Албена Бъчварова –Неделчева

   научен секретар, доцент д-р

   Call: + 359 2 979 3908

   Email: albenadb@svr.igic.bas.bg, albena_dim@mail.bg

    Любомир Александров

    зам. директор, доцент д-р

    Call: + 359 2 979 3901

    Email: lubomir@svr.igic.bas.bg, lubomirivov@gmail.com

     Маргарита Миланова

     доцент д-р

     Call: + 359 2 979 3588

     Email: margi@svr.igic.bas.bg; margi71@abv.bg

      Мария Ганчева

      доцент, д-р

      Call: + 359 2 979 3588

      Email: m.gancheva@svr.igic.bas.bg; mi720@abv.bg

       Анелия Йорданова

       гл. асистент д-р

       Call: + 359 2 979 35 88

       Email: a.yordanova@svr.igic.bas.bg, aneeliya@gmail.com

        Иван Узунов

        доц. д-р (Пенсионер)

         Проекти

         Синтез и структура на цинково-бисмут-боратни стъкла, модифицирани с волфрам IC-HU/01/2022-2023

         Програма: международно сътрудничество
         Ръководител: проф. д-р Рени Йорданова
         Продължителност: 2022 – 2023 г.
         ИОНХ Водещ
         Партньор на БАН Център за енергийни изследвания към Унгарската академия на науките (УАН), гр.
         Будапеща

         Нови стъклокерамични материали дотирани с редкоземни йони за LED приложения КП06 Н29/10

         Програма: ФНИ
         Ръководител: доц. д-р Йовка Косева
         Продължителност: 2018 – до сега
         ИОНХ Водещ

         Синтез, структура и луминесцентни свойства на волфраматни стъкла, съдържащи Nb2O5 КП-06-Н29/7

         Програма: ФНИ
         Ръководител: проф. д-р Рени Йорданова
         Продължителност: 2018 – до сега
         ИОНХ Водещ

         Лазерно-индуцирано формиране на тримерни структури от наночастици и изследване на техните оптични свойства

         Програма: ФНИ
         Ръководител от ИОНХ: проф. д-р Рени Йорданова
         Продължителност: 2016 – 2019 г.
         ИОНХ: Съизпълнител (Водещ – ИЕ-БАН)

         Наноструктурирани многокомпонентни бисмут-боратни стъкла и стъкло-керамики ДНТС-Индия01/6-2013

         Програма: ФНИ, двустранна спогодба с Индия
         Ръководител: проф. д-р Рени Йорданова
         Продължителност: 2013 – 2019 г.
         ИОНХ Водещ