Институтът по обща и неорганична химия е един от основните и най-стари химически звена към Българската Академия на Науките. В неговата дейност се включват фундаментални и приложни изследвания, консултантска дейност, експертни изследвания, индустриално приложение, и обучение на специалисти по "неорганична и аналитична химия" и "неорганично материалознание".

Виж още:

Атестацията на служителите на ИОНХ стартира от 02.05.2017 г. и обхваща последните три години от дейността на служителя, считано от 01.01.2014 г. до 31.12.2016 г.

Допълнителна информация ще открие тук:

INFRAIONH


проект “Съвместна интеркалация на алкални и aлкалоземни йони в дву- и тримерни структури: експерименталнo и теоретичнo моделиране”

top page