"> Реактивност на твърди повърхности | IGIC BAS

Реактивност на твърди повърхности

Научна тематика

Ядрото на Лабораторията включва колектив, който е сред световните лидери в областта на ИЧ спектроскопското изучаване на химията на повърхността на твърди дисперсни материали при взаимодействие с различни молекули от газова фаза. В резултат на целенасочени изследвания са идентифицирани и охарактеризирани множество нови повърхностни съединeния и комплекси. Установени са нови интермедиати и фактори, благоприятстващи специфичен реакционен път, което спомага за дизайна на ефективни катализатори и адсорбенти. Резултатите от тези изследвания са публикувани в над 200 публикации във водещи научни списания и са цитирани над 10 000 пъти от други учени както от страната, така и от чужбина. Напоследък, във връзка с работата си по проекти, екипът на лабораторията започна да разширява експерименталните си възможности. Това включва най-вече използването на термопрограмирани методи, като термопрограмирана редукция (TPR) и десорбция (TPD), и провеждането на изследвания на адсорбенти за пречистване и сепариране на газове в динамичен режим. Лабораторията разполага с три FTIR спектрометъра, три вакуумно-адсорбционни системи, UV-Vis спектрофотометър, апарати за каталитични тестове и TPR/TPD и др.

Трябва да се подчертае значителното външно финансиране, привлечено от Лабораторията по различни договори. Това са многобройни проекти, финансирани от фондация Хумболт, програмите Рила, EcoNet и Egude, както и НАТО, ФНИ и БАН. В края на 2017 г. екипът приключва участието си в мащабен европейски проект по 7РП на обща стойност над 10 000 000 евро (M4CO2 „Енергийно ефективни смесени матрични мембрани, базирани на MOF, за улавяне на CO2“). В момента групата координира два проекта на ФНИ и е участник в Националната научна програма Е+.

Подбрани публикации

1) Chakarova, I. Strauss, M. Mihaylov, N. Drenchev and K. Hadjiivanov,
Evolution of acid and basic sites in UiO-66 and UiO-66-NH2 metal-organic frameworks: FTIR study by probe molecules.
Micropor. Mesopor. Mater 281 (2019) 110–122.

2) Y. Mihaylov, E.Z. Ivanova, G.N. Vayssilov, K.I. Hadjiivanov,
Revisiting ceria-NOx interaction: FTIR studies,
Catal. Today, 2019, in press.

3) Lagunov, N. Drenchev, K. Chakarova, D. Panayotov, and K. Hadjiivanov,
Isotopic Labelling in Vibrational Spectroscopy: A Technique to Decipher the Structure of Surface Species,
Topic in Catalysis 19-20 (2017) 1486-1495.

4) Mihaylov, K. Chakarova, S. Andonova, N. Drenchev, E. Ivanova, E. A. Pidko, A. Sabetghadam, B. Seoane, J. Gascon, F. Kapteijn and   K. Hadjiivanov
Adsorption of CO2on MIL-53(Al): FTIR evidence of the formation of dimeric CO2 species,
Chem. Commun. 52 (2016) 1494-1497.

5) Zdravkova, N. Drenchev, E. Ivanova, M. Mihaylov and K. Hadjiivanov,
Surprising Coordination Chemistry of Cu+ Cations in Zeolites: FTIR Study of Adsorption and Coadsorption of CO, NO, N2, and H2O on Cu-ZSM-5,
J. Phys. Chem. C119 (2015) 15292-15302.

Сътрудничества

Лабораторията се отличава и с широко международно сътрудничество. Публикувани са съвместни научни статии с учени от Франция, Германия, Италия, Испания, Нидерландия, Великобритания, САЩ,  Чехия и др.

Награди

Членовете на екипа са били отличени с много международни и национални награди, като награда Питагор, Награди на СБУ, награди на БАН за млади учени “проф. Марин Дринов” и др. Двама от членовете на екипа са Хумболтови стипендианти (проф. К. Хаджииванов и проф. М. Михайлов), а проф. Хаджииванов е доктор хонорис кауза на Университета на Кан-Нормандия (UNICAEN) и член на Academia Europaea. 

Служители:

Михаил Михайлов

професор д-р, ръководител Лаборатория

Call: +359 2 979 35 98

Email: misho@svr.igic.bas.bg

  Константин Хаджииванов

  академик, проф. дхн

  Call: +359 2 979 25 42

  Email: kih@svr.igic.bas.bg

   Елена Иванова

   зам. директор, доцент д-р

   Call: 02 979 35 98

   Email: eivanova@svr.igic.bas.bg

    Кристина Чакърова

    доцент д-р

    Call: + 359 2 979 2573 (офис); + 359 2 979 2556 (лаборатория)

    Email: kristina@svr.igic.bas.bg

     Никола Дренчев

     доцент д-р

     Call: + 359 2 979 25 56; 979 25 73

     Email: drenchev@svr.igic.bas.bg

      Станислава Андонова

      доцент д-р

      Call: +359 2 979 25 73; +359 2 979 25 82; +359 2 979 25 56

      Email: s.andonova@svr.igic.bas.bg, st_andonova@yahoo.com

       Пламен Николов

       гл. асистент д-р

       Call: +359 2 979 25 73

       Email: plamen@svr.igic.bas.bg

        Божидар Иванов

        химик д-р

        Email: b.ivanov@svr.igic.bas.bg

         Виделина Здравкова

         химик

         Call: +359 2 979 25 73

         Email: videlina@svr.igic.bas.bg, videlina@gbg.bg

          Радослав Кефиров

          химик

          Call: +359 2 979 63 17

          Email: sysadmin@svr.igic.bas.bg

           Олег Лагунов

           химик

           Call: +359 2 979 25 73

           Email: oleg@svr.igic.bas.bg

            Димитър Панайотов

            доцент д-р (Пенсионер)

            Call: +359 2 979 63 12

            Email: dapanayo@svr.igic.bas.bg, dapanayotov@gmail.com

             Вера Бутова

             д-р, постдокторант

             Call: +359 2 979 25 73

             Email: v.butova@svr.igic.bas.bg

              Проекти

              КП-06-ДВ-1

              (ВИХРЕН-2021)
              Ръководител: акад дхн К. Хаджииванов
              Период: 2022-2027

              прочети повече

              Механизъм на сорбция на СО2 и H2 в порести материали

              Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.
              Ръководител: проф. д-р Михаил Михайлов
              Период: 2021-2027

              прочети повече

              научно двустранно сътрудничество на ИОНХ-БАН с Академия за научни изследвания и технологии на Арабска Република Египет .

              Ръководител: Проф. д-р Михаил Михайлов
              Ръководител от Национален изследователски център, Египет: Доц. д-р Махмуд Ел-Шахат
              Период: 2022-2024

              Договор Д01-155/28.08.2018

              Водещ изследовател от ИОНХ:
              проф. д-р Р. Стоянова
              Период: 2018-2022 г.

              прочети повече

              Компонент 3 -Ефективни методи за улавяне и оползотворяване на СО2

              Водещ изследовател от ИОНХ:
              доц. д-р Д. Панайотов
              Период: 2018– 2023 г.

              прочети повече

              ДН 19/2/2017

              Фонд „Научни изследвания“
              Ръководител:
              чл. кор. дхн К. Хаджииванов
              Период: 2017-2020

              прочети повече

              ДФНИ-Т02/20

              Фонд „Научни изследвания“
              Ръководител:
              проф. М. Михайлов
              Период: 2016-2019

              Енергийно ефективни смесени матрични мембрани, базирани на MOF, за улавяне на CO2

              Програма: 7РП Енергия -2013
              Водещ изследовател, ИОНХ:
              чл. кор. дхн К. Хаджииванов
              Период: 2014-2017

              прочети повече